درباره نشریه

دو فصلنامه علمی - تخصصی شفای دل ، با استناد به مجوز شماره 80762 مورخ 1396/10/04 معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شروع به فعالیت ، اخذ و انتشار دستاوردهای علمی نویسندگان نمود و مورخ 1400/06/22 با مجوز رسمی از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به فصل‌نامۀ مطالعات زبان فارسی تغییر نام و تغییر وضعیت داد  .

در حال حاضر حوزۀ فعالیت این نشریه تمامی محورهای مورد بحث در حوزۀ زبان‌ فارسی می باشد .

این نشریه در موضوعات زیر و شاخه‌های وابسته به آن مقاله می‌پذیرد: 

نقد زبان‌شناختی متون ادبی، روایت‌شناسی، سبک‌شناسی مدرن، مطالعات عروض و وزن شعر از دیدگاه واج‌شناسی، زبان‌شناسی تاریخی و تصحیح متون، مطالعات گویشی در متون زبانی، نشانه‌شناسی متون ادبی، ترجمه و زبان‌شناسی.