برجستگی عنصر صدا در فضاسازی رمان «همنوایی شبانۀ ارکستر چوب‌ها» اثر رضا قاسمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران (نویسندۀ مسئول).

3 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

10.22034/jmzf.2022.362430.1127

چکیده

یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های رئالیسم جادویی، بسامد بالای عناصری همچون صدا، بو، نور و عناصری ازاین‌دست است که درنهایت فضای اثر را مملو از وهم و خیال می‌کند و مرزهای میان واقعیت و خیال را به هم می‌ریزد. مطالعۀ رمان «همنوایی شبانۀ ارکستر چوب‌ها» اثر رضا قاسمی نشان می‌دهد که عنصر صدا بسامد زیادی در این رمان دارد. در همین راستا، در مقالۀ پیش رو، برجستگی عنصر صدا در فضاسازی رمان بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که نویسنده از عنصر صدا برای فضاسازی رمان بهرۀ فراوانی برده و با توجه به تجربه­ای که وی در هنرهای نمایشی ازجمله تئاتر و موسیقی داشته است، عنصر صدا در این رمان نقش محوری دارد و گاه کارکرد یک‌ صدای معمولی در فضاسازی رمان، با چندین جمله و حتی صفحه برابری می‌کند. این صداها درمجموع، همنوایی ارکستری را مجسّم کرده‌اند که در کنار هم نهایت ترس و وحشت را در ساختمان چوبی محل وقوع داستان القا می‌کنند. بیشترین صداهایی که در این رمان دست‌مایۀ فضاسازی قرارگرفته‌اند، عبارت‌اند از صدای شخصیت‌های انسانی و حیوانی، صدای منبعث از اشیاء و صدای آلات موسیقی. درمجموع، نویسنده از طریق این صداها ـ که اغلب وهمناک و وحشت‌آفرین و مرموز هستند ـ موضوعاتی همچون بحران هویت و مشکلات مهاجرت را به نحوی هنرمندانه و با نهایت اثرگذاری، به ذهن خواننده منتقل می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Saliency the element of sound in the atmosphere of the novel "Hamnavaiye Shabaneye Orkestre Choobha" by Reza Ghassemi

نویسندگان [English]

 • hosein ahadi 1
 • bijhan zahirinav 2
 • Hosein Novin 3
1 PhD student of Persian language and literature, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
2 Professor of the Department of Persian Language and Literature, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran (corresponding author).
3 Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

One of the most important components of magical realism is the high frequency of elements such as sound, smell, light, and the like, which ultimately fills the work space with illusion and blurs the boundaries between reality and fantasy. A study of the novel "Hamnavaiye Shabaneye Orkestre Choobha" by Reza Ghasemi shows that the sound element has a high frequency in this novel. In the present article, the prominence of the sound element in creating the atmosphere of the novel has been studied and explored. The results show that the author has used the element of sound to create the atmosphere of the novel And according to Ghasemi's experience in the performing arts, including theater and music, the sound element plays a central role in this novel And sometimes the function of an ordinary voice in creating the atmosphere of novel is equal to several sentences and even a page. Together, these sounds embody the harmony of an orchestra that, together, evokes the utmost fear and panic in the wooden building where the story takes place. Most of the sounds that are used in this novel are the sounds of human and animal characters, the sound of objects and the sound of musical instruments. All in all, through these voices, which are often eerie, terrifying, and mysterious, the author conveys issues such as identity crisis and immigration problems to the reader's mind in an artistic and highly effective way.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Reza Ghasemi
 • "Hamnavaiye Shabaneye Orkestre Choobha"
 • Magical realism
 • Sound element
 • Atmosphere
دوره 5، شماره 11
مقالات آماده انتشار
آبان 1401
 • تاریخ دریافت: 28 مرداد 1401
 • تاریخ بازنگری: 01 شهریور 1401
 • تاریخ پذیرش: 10 آبان 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 10 آبان 1401