تصویرآفرینی بلاغی از قرآن کریم در شعر و ادب فارسی: مطالعۀ موردی اشعار سلمان هراتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران.

2 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران.

چکیده

سلمان هراتی، از‌جمله شاعران متعهد و صاحب سبک است. بهره­گیری از تصاویر بلاغی در شعر او دارای دو خصیصۀ اقلیمی و توجه به مفاهیم قرآنی است. این رویکرد، علاوه بر نوعی نوآوری ادبی، بیانگر اصول اخلاقی و قرآن­مداری سلمان است. هراتی، در تصویرآفرینی هنری، از مفاهیم قرآنی صرفاً به‌عنوان ابزار بهره نگرفته است؛ بلکه از آن، در جهت تقدس بخشیدن به شعر استفاده کرده است. به بیانی دیگر، اغلب اشعار سلمان، در حوزۀ پایداری و دفاع مقدس است و با بهره­گیری از مفاهیم قرآنی در تصویرآفرینی، علاوه بر ایجاد التذاذ ادبی، به آن­ها تقدس بخشیده است و دراین‌بین، تشبیه مهم‌ترین عنصر سازندة اشعار قرآنی سلمان است که در اختیار غنای عاطفه قرارگرفته است. در پژوهش حاضر به تبیین چگونگی تأثیر بلاغی قرآن کریم در اشعار سلمان هراتی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of Salman Herati's rhetorical illustration of the Holy Quran

نویسندگان [English]

 • Hasan Ghasemzadehebli 1
 • khodabakhsh Asadollahi 2
 • mohammadreza sade manamen 3
1 PhD student of Persian language and literature, Khalkhal Branch, Islamic Azad University, Khalkhal, Iran.
2 Professor of the Department of Persian Language and Literature, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran. (Author)
3 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Khalkhal Branch, Islamic Azad University, Khalkhal, Iran.
چکیده [English]

Salman Herati is one of the most committed and stylish poets. The use of rhetorical images in his poetry has two climatic features and attention to Quranic concepts. This Qur'anic approach, in addition to a kind of literary innovation, expresses the moral principles and Qur'anic orientation of Salman. In artistic illustration, Herati has not used Qur'anic concepts merely as tools; Rather, he has used it to sanctify poetry; In other words, most of Salman's poems are in the field of stability and sacred defense, and by using Qur'anic concepts in illustration, in addition to creating literary indulgence, he has sanctified them. It is Salman who has been given the richness of emotion. Since Salman has integrated Qur'anic concepts into the artistic context of theology with special skill and literary delicacy, it is necessary to analyze them carefully and thoughtfully. In the present study, using descriptive-analytical method and library resources, the rhetorical effect of the Holy Quran in Salman Herati's poems is explained.
In artistic illustration, Herati has not used Qur'anic concepts merely as tools; Rather, he has used it to sanctify poetry; In other words, most of Salman's poems are in the field of stability and sacred defense.
In artistic illustration, Herati has not used Qur'anic concepts merely as tools; Rather, he has used it to sanctify poetry; In other words, most of Salman's poems are in the field of stability and sacred defense.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Holy Quran
 • Salman Herati
 • image creation
 • rhetorical images
 • simile
دوره 5، شماره 10 - شماره پیاپی 10
مقالات آماده انتشار
تیر 1401
 • تاریخ دریافت: 02 بهمن 1400
 • تاریخ بازنگری: 09 تیر 1401
 • تاریخ پذیرش: 15 تیر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 15 تیر 1401