کلیدواژه‌ها = تابو و توتم (هنجار و ناهنجار)
انعکاس عناصر برجسته تابو و توتم در منطق الطیر عطار

دوره 1، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 29-59

احمد خیالی خطیبی