دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، تیر 1398، صفحه 1-200 
بررسی اشعار نادر نادرپور از منظر فرمالیسم روسی

صفحه 143-180

احمدرضا نظری چروده؛ معصومه نظری چروده