کلیدواژه‌ها = رمان
بازنمایی جنسیت در رمان: مطالعۀ موردی داستان‌های علوی و ساعدی

دوره 5، شماره 10، تیر 1401، صفحه 79-114

10.22034/jmzf.2022.335161.1110

فاطمه نیروی آغمیونی؛ یداله طالشی؛ زهرا حسینی


تقابل سنت و مدرنیسم در رمان‏های زویا پیرزاد

دوره 4، شماره 8، دی 1400، صفحه 207-231

10.22034/jmzf.2021.141647

زهرا لرستانی؛ زهرا جامه بزرگ


نگاهی به فلسفۀ وجودی زن در ‌دو رمان زویا پیرزاد

دوره 4، شماره 7، تیر 1400، صفحه 36-51

4/jshd.2021.261492.1056

سولماز پورتقی میاندوآب؛ تورج عقدایی