کلیدواژه‌ها = آوا
جستاری در زبان ترجمۀ رسالۀ قشیریه

دوره 4، شماره 8، دی 1400، صفحه 141-170

10.22034/jmzf.2021.143235

حمید طاهری؛ گیتی فریدونی