کلیدواژه‌ها = فردوسی
کردارهای شاهان در شاهنامه فردوسی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 79-103

محمد شیروئی؛ فاطمه مدرسی