کلیدواژه‌ها = شازده احتجاب
مدرنیسم و نوشتار زنانه (بررسی هویت زن در رمان مدرنیستی «شازده احتجاب» اثر هوشنگ گلشیری)

دوره 5، شماره 11، آبان 1401، صفحه 41-56

10.22034/jmzf.2022.341693.1116

منصوره اشرافی؛ محمد شاه‌بدیع‌زاده؛ رضا اشرف‌زاده