کلیدواژه‌ها = سبک خراسانی
صور بلاغی در رباعیات سبک خراسانی

دوره 5، شماره 9، فروردین 1401، صفحه 1-19

10.22034/jmzf.2022.297088.1083

حسن ابراهیم زاد