نویسنده = حسن ابراهیم زاد
صور بلاغی در رباعیات سبک خراسانی

دوره 5، شماره 9، فروردین 1401، صفحه 1-19

10.22034/jmzf.2022.297088.1083

حسن ابراهیم زاد


زمان فلسفی در شعر حافظ

دوره 3، شماره 6، دی 1399، صفحه 1-26

4/jshd.2020.244864.1046

حسن ابراهیم زاد؛ حسین قلیزاده