نویسنده = امراله نیکومنش
جایگاه شعر و شاعری در قرآن کریم

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 161-177

4/jshd.2019.99699

کاظم عینی؛ امراله نیکومنش


جایگاه قاعدۀ فقهی انصاف در گلستان سعدی

دوره 1، شماره 2، دی 1397، صفحه 101-120

امراله نیکومنش؛ سیده سامره عباس نژاد بنه میر