نمایه کلیدواژه ها

ا

 • اخوان ثالث تحلیل نمودهای تعالی و تباهی شخصیت در اشعار اخوان ثالث بر اساس نظریۀ اریک فروم [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 41-63]
 • ادبیات داستانی معاصر گذار از حضیض (بررسی ارتقای عرفانی شخصیت‌های رمان زنان بدون مردان) [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 20-40]
 • ادبیات عامیانه بررسی ویژگی‌های ادبیات عامیانه در رمان‌های «طیور ایلول» اثر املی نصرالله و «کلیدر» اثر محمود دولت‌آبادی [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • ادبیات کودکان نظریۀ «مخاطب‌محوری» رویکردی در نقد ادبیات کودکان [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • ازدواج نگاهی به بن‌مایه‌های تشخّص‌یافتۀ آیین‌های ازدواج در داستان‌های عامیانۀ لامرد [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • استعاره صور بلاغی در رباعیات سبک خراسانی [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 1-19]
 • استعارۀ مفهومی تحلیل ایدئولوژی شناختی رمان «جزیرۀ سرگردانی» بر اساس انگارۀ استعارۀ مفهومی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 115-147]
 • امثال مطالعۀ تطبیقی دوگانۀ نیکی و بدی در امثال و حکم فارسی و کُردی [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 99-129]
 • اندیشه های عرفانی سنایی و استفاده از بارگاه آسمان برای بیان اندیشه‌های عرفانی در دیوان [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 64-80]
 • ایدئولوژی‌شناختی‌ تحلیل ایدئولوژی شناختی رمان «جزیرۀ سرگردانی» بر اساس انگارۀ استعارۀ مفهومی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 115-147]
 • ایهام واکاوی غزلیات ایهامآمیز حافظ در طرح مسائل انتقادی [دوره 5، شماره 11، 1401]

ب

 • بدیع معنوی واکاوی غزلیات ایهامآمیز حافظ در طرح مسائل انتقادی [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • بزرگ علوی سبک‌شناسی و تنوع زبانی در داستان‌های سیمین دانشور و بزرگ علوی از منظر زبان‌شناسی نقش‌گرای هالیدی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 17-38]
 • بن‌مایه نگاهی به بن‌مایه‌های تشخّص‌یافتۀ آیین‌های ازدواج در داستان‌های عامیانۀ لامرد [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • بینامتنیت چگونگی تأثیرگذاری شاهنامۀ فردوسی بر دلگشانامه بر اساس نظریۀ بینامتنیت [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 81-98]
 • بینامتنیت روابط بینامتنی مثنوی معنوی مولوی با مثنوی‌های نظامی ‌گنجه‌ای بر اساس نظریة ترامتنیت ژرار ژنت [دوره 5، شماره 11، 1401]

پ

 • پنج گنج نظامی روابط بینامتنی مثنوی معنوی مولوی با مثنوی‌های نظامی ‌گنجه‌ای بر اساس نظریة ترامتنیت ژرار ژنت [دوره 5، شماره 11، 1401]

ت

 • تأثیرپذیری چگونگی تأثیرگذاری شاهنامۀ فردوسی بر دلگشانامه بر اساس نظریۀ بینامتنیت [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 81-98]
 • تباهی تحلیل نمودهای تعالی و تباهی شخصیت در اشعار اخوان ثالث بر اساس نظریۀ اریک فروم [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 41-63]
 • تشبیه صور بلاغی در رباعیات سبک خراسانی [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 1-19]
 • تصاویر بلاغی تصویرآفرینی بلاغی از قرآن کریم در شعر و ادب فارسی: مطالعۀ موردی اشعار سلمان هراتی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 63-78]
 • تصویر آفرینی تصویرآفرینی بلاغی از قرآن کریم در شعر و ادب فارسی: مطالعۀ موردی اشعار سلمان هراتی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 63-78]
 • تعالی تحلیل نمودهای تعالی و تباهی شخصیت در اشعار اخوان ثالث بر اساس نظریۀ اریک فروم [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 41-63]
 • تقابل مطالعۀ تطبیقی دوگانۀ نیکی و بدی در امثال و حکم فارسی و کُردی [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 99-129]

ج

 • جزیرۀ سرگردانی تحلیل ایدئولوژی شناختی رمان «جزیرۀ سرگردانی» بر اساس انگارۀ استعارۀ مفهومی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 115-147]
 • جنسیت ردپای رویکرد زبانی سارا میلز در رمان «تصرف عدوانی» اثر آندرشون و رمان «ماه کامل میشود» اثر وفی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 39-62]

خ

 • خوانش متن کاربست نظریۀ کنش‌های گفتاری در خوانش متن داستان شهری و روستایی مثنوی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1-16]

د

 • داستان کاربست نظریۀ کنش‌های گفتاری در خوانش متن داستان شهری و روستایی مثنوی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1-16]
 • داستان عامیانه نگاهی به بن‌مایه‌های تشخّص‌یافتۀ آیین‌های ازدواج در داستان‌های عامیانۀ لامرد [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • دلگشانامه چگونگی تأثیرگذاری شاهنامۀ فردوسی بر دلگشانامه بر اساس نظریۀ بینامتنیت [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 81-98]
 • دیوان سنایی و استفاده از بارگاه آسمان برای بیان اندیشه‌های عرفانی در دیوان [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 64-80]
 • دیوان اشعار تحلیل نمودهای تعالی و تباهی شخصیت در اشعار اخوان ثالث بر اساس نظریۀ اریک فروم [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 41-63]

ر

 • رئالیسم جادویی برجستگی عنصر صدا در فضاسازی رمان «همنوایی شبانۀ ارکستر چوب‌ها» اثر رضا قاسمی [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • رباعی صور بلاغی در رباعیات سبک خراسانی [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 1-19]
 • رضا قاسمی برجستگی عنصر صدا در فضاسازی رمان «همنوایی شبانۀ ارکستر چوب‌ها» اثر رضا قاسمی [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • رمان ردپای رویکرد زبانی سارا میلز در رمان «تصرف عدوانی» اثر آندرشون و رمان «ماه کامل میشود» اثر وفی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 39-62]
 • رمان سبک‌شناسی و تنوع زبانی در داستان‌های سیمین دانشور و بزرگ علوی از منظر زبان‌شناسی نقش‌گرای هالیدی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 17-38]
 • رمان بازنمایی جنسیت در رمان: مطالعۀ موردی داستان‌های علوی و ساعدی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 79-114]
 • رویکرد نقد نظریۀ «مخاطب‌محوری» رویکردی در نقد ادبیات کودکان [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • ریا واکاوی غزلیات ایهامآمیز حافظ در طرح مسائل انتقادی [دوره 5، شماره 11، 1401]

ز

 • زبان ردپای رویکرد زبانی سارا میلز در رمان «تصرف عدوانی» اثر آندرشون و رمان «ماه کامل میشود» اثر وفی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 39-62]
 • زبان‌شناسی نقش‌گرا سبک‌شناسی و تنوع زبانی در داستان‌های سیمین دانشور و بزرگ علوی از منظر زبان‌شناسی نقش‌گرای هالیدی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 17-38]
 • زبان و درون‌مایه نظریۀ «مخاطب‌محوری» رویکردی در نقد ادبیات کودکان [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • زنان ردپای رویکرد زبانی سارا میلز در رمان «تصرف عدوانی» اثر آندرشون و رمان «ماه کامل میشود» اثر وفی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 39-62]
 • زنان بازنمایی جنسیت در رمان: مطالعۀ موردی داستان‌های علوی و ساعدی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 79-114]

ژ

 • ژنت روابط بینامتنی مثنوی معنوی مولوی با مثنوی‌های نظامی ‌گنجه‌ای بر اساس نظریة ترامتنیت ژرار ژنت [دوره 5، شماره 11، 1401]

س

 • ساعدی بازنمایی جنسیت در رمان: مطالعۀ موردی داستان‌های علوی و ساعدی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 79-114]
 • سبک خراسانی صور بلاغی در رباعیات سبک خراسانی [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 1-19]
 • سرل کاربست نظریۀ کنش‌های گفتاری در خوانش متن داستان شهری و روستایی مثنوی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1-16]
 • سلمان هراتی تصویرآفرینی بلاغی از قرآن کریم در شعر و ادب فارسی: مطالعۀ موردی اشعار سلمان هراتی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 63-78]
 • سلوک گذار از حضیض (بررسی ارتقای عرفانی شخصیت‌های رمان زنان بدون مردان) [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 20-40]
 • سنایی سنایی و استفاده از بارگاه آسمان برای بیان اندیشه‌های عرفانی در دیوان [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 64-80]
 • سیاست واکاوی غزلیات ایهامآمیز حافظ در طرح مسائل انتقادی [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • سیمین دانشور سبک‌شناسی و تنوع زبانی در داستان‌های سیمین دانشور و بزرگ علوی از منظر زبان‌شناسی نقش‌گرای هالیدی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 17-38]

ش

 • شازده احتجاب مدرنیسم و نوشتار زنانه؛ بررسی هویت زن در رمان مدرنیستی «شازده احتجاب» اثر هوشنگ گلشیری [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • شاهنامه چگونگی تأثیرگذاری شاهنامۀ فردوسی بر دلگشانامه بر اساس نظریۀ بینامتنیت [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 81-98]
 • شخصیت‌پردازی مدرنیسم و نوشتار زنانه؛ بررسی هویت زن در رمان مدرنیستی «شازده احتجاب» اثر هوشنگ گلشیری [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • شهرنوش پارسی‌پور گذار از حضیض (بررسی ارتقای عرفانی شخصیت‌های رمان زنان بدون مردان) [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 20-40]

ط

 • طیور ایلول بررسی ویژگی‌های ادبیات عامیانه در رمان‌های «طیور ایلول» اثر املی نصرالله و «کلیدر» اثر محمود دولت‌آبادی [دوره 5، شماره 11، 1401]

ع

 • عرفان گذار از حضیض (بررسی ارتقای عرفانی شخصیت‌های رمان زنان بدون مردان) [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 20-40]
 • علوی بازنمایی جنسیت در رمان: مطالعۀ موردی داستان‌های علوی و ساعدی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 79-114]
 • عنصر صدا برجستگی عنصر صدا در فضاسازی رمان «همنوایی شبانۀ ارکستر چوب‌ها» اثر رضا قاسمی [دوره 5، شماره 11، 1401]

غ

 • غزلیّات حافظ واکاوی غزلیات ایهامآمیز حافظ در طرح مسائل انتقادی [دوره 5، شماره 11، 1401]

ف

 • فارسی مطالعۀ تطبیقی دوگانۀ نیکی و بدی در امثال و حکم فارسی و کُردی [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 99-129]
 • فریبا وفی ردپای رویکرد زبانی سارا میلز در رمان «تصرف عدوانی» اثر آندرشون و رمان «ماه کامل میشود» اثر وفی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 39-62]
 • فضاسازی برجستگی عنصر صدا در فضاسازی رمان «همنوایی شبانۀ ارکستر چوب‌ها» اثر رضا قاسمی [دوره 5، شماره 11، 1401]

ق

 • قرآن کریم تصویرآفرینی بلاغی از قرآن کریم در شعر و ادب فارسی: مطالعۀ موردی اشعار سلمان هراتی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 63-78]

ک

 • کارکردشناختی تحلیل ایدئولوژی شناختی رمان «جزیرۀ سرگردانی» بر اساس انگارۀ استعارۀ مفهومی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 115-147]
 • کُردی مطالعۀ تطبیقی دوگانۀ نیکی و بدی در امثال و حکم فارسی و کُردی [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 99-129]
 • کلیدر بررسی ویژگی‌های ادبیات عامیانه در رمان‌های «طیور ایلول» اثر املی نصرالله و «کلیدر» اثر محمود دولت‌آبادی [دوره 5، شماره 11، 1401]

ل

 • لامرد نگاهی به بن‌مایه‌های تشخّص‌یافتۀ آیین‌های ازدواج در داستان‌های عامیانۀ لامرد [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • لنا آندرشون ردپای رویکرد زبانی سارا میلز در رمان «تصرف عدوانی» اثر آندرشون و رمان «ماه کامل میشود» اثر وفی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 39-62]

م

 • متفاوت مطالعۀ تطبیقی دوگانۀ نیکی و بدی در امثال و حکم فارسی و کُردی [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 99-129]
 • مثنوی کاربست نظریۀ کنش‌های گفتاری در خوانش متن داستان شهری و روستایی مثنوی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1-16]
 • مثنوی معنوی روابط بینامتنی مثنوی معنوی مولوی با مثنوی‌های نظامی ‌گنجه‌ای بر اساس نظریة ترامتنیت ژرار ژنت [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • محمود دولت‌آبادی بررسی ویژگی‌های ادبیات عامیانه در رمان‌های «طیور ایلول» اثر املی نصرالله و «کلیدر» اثر محمود دولت‌آبادی [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • مدرنیسم مدرنیسم و نوشتار زنانه؛ بررسی هویت زن در رمان مدرنیستی «شازده احتجاب» اثر هوشنگ گلشیری [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • مشابه مطالعۀ تطبیقی دوگانۀ نیکی و بدی در امثال و حکم فارسی و کُردی [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 99-129]

ن

 • نجوم سنایی و استفاده از بارگاه آسمان برای بیان اندیشه‌های عرفانی در دیوان [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 64-80]
 • نسخۀ خطی چگونگی تأثیرگذاری شاهنامۀ فردوسی بر دلگشانامه بر اساس نظریۀ بینامتنیت [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 81-98]
 • نظریۀ کنش‌های گفتاری کاربست نظریۀ کنش‌های گفتاری در خوانش متن داستان شهری و روستایی مثنوی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1-16]
 • نظریۀ مخاطب‌محوری نظریۀ «مخاطب‌محوری» رویکردی در نقد ادبیات کودکان [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • نوشتار زنانه مدرنیسم و نوشتار زنانه؛ بررسی هویت زن در رمان مدرنیستی «شازده احتجاب» اثر هوشنگ گلشیری [دوره 5، شماره 11، 1401]

ه

 • هالیدی سبک‌شناسی و تنوع زبانی در داستان‌های سیمین دانشور و بزرگ علوی از منظر زبان‌شناسی نقش‌گرای هالیدی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 17-38]
 • همسان مطالعۀ تطبیقی دوگانۀ نیکی و بدی در امثال و حکم فارسی و کُردی [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 99-129]
 • همنوایی شبانۀ ارکستر چوب‌ها برجستگی عنصر صدا در فضاسازی رمان «همنوایی شبانۀ ارکستر چوب‌ها» اثر رضا قاسمی [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • هوشنگ گلشیری مدرنیسم و نوشتار زنانه؛ بررسی هویت زن در رمان مدرنیستی «شازده احتجاب» اثر هوشنگ گلشیری [دوره 5، شماره 11، 1401]