نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آدمک‌کوکی استثمارستیزی در اشعار سیمین بهبهانی با تکیه بر نظریۀ اریک فروم [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 117-133]
 • آرایه‌های ادبی.   زیبایی‌شناسی آرایه‌های ادبی در بهشت گمشدۀ جان میلتون و دیوان رودکی سمرقندی [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 205-227]
 • آزادی بازتاب اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی در اشعار نادر نادرپور [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 205-231]
 • آشتی صلح و دوستی از دیدگاه مولانا [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 123-134]
 • آشنایی زدایی بررسی اشعار نادر نادرپور از منظر فرمالیسم روسی [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 143-180]
 • آناگاوالدا شخصیت‌پردازی در مجموعه داستان «کاش کسی جایی منتظرم باشد» اثر آناگاوالدا نویسندۀ معاصر فرانسوی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 61-77]
 • آوا جستاری در زبان ترجمۀ رسالۀ قشیریه [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 141-170]

ا

 • ابواسحاق البیری گفتمان دنیاگریزی در شعر کلاسیک عربی و فارسی (با تکیه بر اشعار ابواسحاق البیری اندلسی و ناصر خسرو) [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 115-139]
 • ابوالعتاهیه زهد در اشعار ابوالعتاهیه و عطار نیشابوری [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 77-100]
 • ابوسعید مقایسه تحلیلی تأثیر اندیشه زیبایی شناسی ابوسعید ابی الخیر بر عطار و مولوی در داستان پیر نوازنده [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 123-146]
 • اتللو جستاری تطبیقی بر داستان‌های «سیاوش» و «اتللو» [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 87-104]
 • اجتماع بررسی ادب اعتراض در شعر سنایی و مولوی با تأکید بر اعتراض های اجتماعی [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 1-24]
 • اجتهاد نقش ادبیّات در اجتهاد [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 199-212]
 • احمد شاملو رمانتیسم و بازتاب آن در شعر احمد شاملو [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 105-122]
 • اخلاق جستاری تطبیقی بر داستان‌های «سیاوش» و «اتللو» [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 87-104]
 • اخوان ثالث عناصر ساختاری شعر «دریچه‌ها» سرودۀ مهدی اخوان ثالث [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 87-101]
 • اخوان ثالث بازتاب رئالیسم در اشعار مهدی اخوان ثالث [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 123-141]
 • اخوان ثالث تحلیل نمودهای تعالی و تباهی شخصیت در اشعار اخوان ثالث بر اساس نظریۀ اریک فروم [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 41-63]
 • ادب عامه مؤلفه‌های ادبیات عامیانه در حکایت‌های هفت‌پیکر [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 21-37]
 • ادبیات بررسی ادب اعتراض در شعر سنایی و مولوی با تأکید بر اعتراض های اجتماعی [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 1-24]
 • ادبیّات نقش ادبیّات در اجتهاد [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 199-212]
 • ادبیّات انتقادی خوانش پسااستعماری خسی در میقات با تکیه بر نظرات فرانتس فانون [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 69-84]
 • ادبیات تطبیقی کاربرد بدل در زبان فارسی دری و عربی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 35-49]
 • ادبیات تطبیقی زحاف در زبان عربی و فارسی دری [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 127-142]
 • ادبیات تطبیقی انواع واو در زبان عربی وفارسی دری [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 143-159]
 • ادبیات تطبیقی گفتمان دنیاگریزی در شعر کلاسیک عربی و فارسی (با تکیه بر اشعار ابواسحاق البیری اندلسی و ناصر خسرو) [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 115-139]
 • ادبیّات تطبیقی حضور عناصر چهارگانه و زبان نمادین در سعادت‌نامة استرآبادی و ساقی‌نامة ترشیزی [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 229-253]
 • ادبیات داستانی معاصر گذار از حضیض (بررسی ارتقای عرفانی شخصیت‌های رمان زنان بدون مردان) [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 20-40]
 • ادبیات عامیانه بررسی ویژگی‌های ادبیات عامیانه در رمان‌های «طیور ایلول» اثر املی نصرالله و «کلیدر» اثر محمود دولت‌آبادی [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • ادبیّات غنایی تحلیل ارتباطات غیرکلامی در منظومۀ لیلی و مجنون نظامی [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 65-86]
 • ادبیات کودکان نظریۀ «مخاطب‌محوری» رویکردی در نقد ادبیات کودکان [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • ادبیات معاصر رمانتیسم و بازتاب آن در شعر احمد شاملو [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 105-122]
 • ادبیات معاصر نقدی بر ساختار اشعار قیصر امین پور [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 51-75]
 • ادبیات معاصر بازتاب رئالیسم در اشعار مهدی اخوان ثالث [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 123-141]
 • ادبیات معاصر تقابل سنت و مدرنیسم در رمان‏های زویا پیرزاد [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 207-231]
 • ارتباطات غیرکلامی تحلیل ارتباطات غیرکلامی در منظومۀ لیلی و مجنون نظامی [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 65-86]
 • ارشادالمریدین بررسی تطبیقی آداب سلوک عرفانی در دو رسالۀ عوارف المعارف سهروردی و ارشاد‏المریدین خوارزمی [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 69-83]
 • اریک فروم استثمارستیزی در اشعار سیمین بهبهانی با تکیه بر نظریۀ اریک فروم [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 117-133]
 • ازدواج نگاهی به بن‌مایه‌های تشخّص‌یافتۀ آیین‌های ازدواج در داستان‌های عامیانۀ لامرد [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • استثمارستیزی استثمارستیزی در اشعار سیمین بهبهانی با تکیه بر نظریۀ اریک فروم [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 117-133]
 • استدلال معرفت شهودی از نظر مولانا [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 161-188]
 • استرآبادی نمادشناسی حیوانات در سعادت‌نامه و ساقی‌نامه با تکیه بر کهن‌الگوی یونگ [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 177-197]
 • استعاره تحلیل صور بیانی در شعر فرانوی اکسیر [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 189-206]
 • استعاره صور بلاغی در رباعیات سبک خراسانی [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 1-19]
 • استعارۀ مفهومی تحلیل ایدئولوژی شناختی رمان «جزیرۀ سرگردانی» بر اساس انگارۀ استعارۀ مفهومی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 115-147]
 • اسطوره تحلیل اسطورۀ زال در شاهنامه براساس نظریات یونگ [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 39-61]
 • اسم خاص مقایسۀ اسامی خاص باب «بومان و زاغان» در پنچاتنترا، کلیله‌ودمنه، داستان‌های بیدپای، انوارسهیلی و عیاردانش [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 53-68]
 • اعتراض بررسی ادب اعتراض در شعر سنایی و مولوی با تأکید بر اعتراض های اجتماعی [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 1-24]
 • اعضای بدن تحلیل ادبی جلوه‌های کنایی اعضای بدن در سروده‌های محمّد زهری [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 97-114]
 • اقوام انعکاس عناصر برجسته تابو و توتم در منطق الطیر عطار [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 29-59]
 • اکسیر تحلیل صور بیانی در شعر فرانوی اکسیر [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 189-206]
 • الگوی سیمپسون روایت‌شناسی داستان‌های معاصر بر اساس الگوی روایت‌گری سیمپسون (با نگاهی به آثار جلال آل ‌احمد، غلامحسین ساعدی و محمود دولت‌آبادی) [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 51-78]
 • الهه‌ها تأملی بر خویشکاری‌های زن در ایران باستان، با نگاهی به شاهنامه [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-16]
 • امثال مطالعۀ تطبیقی دوگانۀ نیکی و بدی در امثال و حکم فارسی و کُردی [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 99-129]
 • اندیشه های عرفانی سنایی و استفاده از بارگاه آسمان برای بیان اندیشه‌های عرفانی در دیوان [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 64-80]
 • انسان جلوه هایی از زندگی انسان در شعر سهراب سپهری [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 63-86]
 • انوارسهیلی مقایسۀ اسامی خاص باب «بومان و زاغان» در پنچاتنترا، کلیله‌ودمنه، داستان‌های بیدپای، انوارسهیلی و عیاردانش [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 53-68]
 • انواع واو انواع واو در زبان عربی وفارسی دری [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 143-159]
 • ایدئولوژی‌شناختی‌ تحلیل ایدئولوژی شناختی رمان «جزیرۀ سرگردانی» بر اساس انگارۀ استعارۀ مفهومی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 115-147]
 • ایرج میرزا معانی ثانوی جملات پرسشی گفت‌وگو در «زهره و منوچهر» ایرج-میرزا و «ایرج و هوبره» قاسم لاربن [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 135-155]
 • ایرج و هوبره معانی ثانوی جملات پرسشی گفت‌وگو در «زهره و منوچهر» ایرج-میرزا و «ایرج و هوبره» قاسم لاربن [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 135-155]
 • ایهام واکاوی غزلیات ایهامآمیز حافظ در طرح مسائل انتقادی [دوره 5، شماره 11، 1401]

ب

 • باستان‌گرایی بررسی مختصاتِ زبانیِ قصایدِ فریدون توللی [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 105-122]
 • بانوی زیبای من نمود شخصیت‌پردازی در ترجمه برای دوبلۀ فارسی [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 232-241]
 • بچه‌های قالیباف‌خانه گفتمان انتقادی در داستان بچّه‌های قالیباف‌خانه هوشنگ مرادی کرمانی (براساس نظریه نورمن فرکلاف) [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 157-176]
 • بدل کاربرد بدل در زبان فارسی دری و عربی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 35-49]
 • بدیع معنوی واکاوی غزلیات ایهامآمیز حافظ در طرح مسائل انتقادی [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • برجسته سازی بررسی اشعار نادر نادرپور از منظر فرمالیسم روسی [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 143-180]
 • بزرگ علوی زن و جدال رمانتیسم و رئالیسم در رمان «چشم‌هایش» بزرگ علوی [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 79-96]
 • بزرگ علوی سبک‌شناسی و تنوع زبانی در داستان‌های سیمین دانشور و بزرگ علوی از منظر زبان‌شناسی نقش‌گرای هالیدی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 17-38]
 • بلاغت تکنیک زبانی و معناسازی تک‌واژ دستوری «واو» در قرآن کریم و دیوان حافظ شیرازی [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 1-19]
 • بن‌مایه نگاهی به بن‌مایه‌های تشخّص‌یافتۀ آیین‌های ازدواج در داستان‌های عامیانۀ لامرد [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • بهشت‌گمشده زیبایی‌شناسی آرایه‌های ادبی در بهشت گمشدۀ جان میلتون و دیوان رودکی سمرقندی [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 205-227]
 • بینامتنیت چگونگی تأثیرگذاری شاهنامۀ فردوسی بر دلگشانامه بر اساس نظریۀ بینامتنیت [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 81-98]
 • بینامتنیت روابط بینامتنی مثنوی معنوی مولوی با مثنوی‌های نظامی ‌گنجه‌ای بر اساس نظریة ترامتنیت ژرار ژنت [دوره 5، شماره 11، 1401]

پ

 • پنج گنج نظامی روابط بینامتنی مثنوی معنوی مولوی با مثنوی‌های نظامی ‌گنجه‌ای بر اساس نظریة ترامتنیت ژرار ژنت [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • پنچاتنترا مقایسۀ اسامی خاص باب «بومان و زاغان» در پنچاتنترا، کلیله‌ودمنه، داستان‌های بیدپای، انوارسهیلی و عیاردانش [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 53-68]
 • پیر نوازنده مقایسه تحلیلی تأثیر اندیشه زیبایی شناسی ابوسعید ابی الخیر بر عطار و مولوی در داستان پیر نوازنده [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 123-146]

ت

 • تأثیر تأثیر عروض قرآن بر اوزان شعر حافظ [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 37-51]
 • تأثیرپذیری چگونگی تأثیرگذاری شاهنامۀ فردوسی بر دلگشانامه بر اساس نظریۀ بینامتنیت [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 81-98]
 • تأسیس مدارس نقش شاه همدان در گسترش علوم اسلامی و زبان فارسی در کشمیر [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 38-49]
 • تابو و توتم (هنجار و ناهنجار) انعکاس عناصر برجسته تابو و توتم در منطق الطیر عطار [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 29-59]
 • تباهی تحلیل نمودهای تعالی و تباهی شخصیت در اشعار اخوان ثالث بر اساس نظریۀ اریک فروم [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 41-63]
 • تبلیغ دین نقش شاه همدان در گسترش علوم اسلامی و زبان فارسی در کشمیر [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 38-49]
 • تراژدی جستاری تطبیقی بر داستان‌های «سیاوش» و «اتللو» [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 87-104]
 • ترکیبات بدیع بررسی مختصاتِ زبانیِ قصایدِ فریدون توللی [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 105-122]
 • تشبیه تحلیل صور بیانی در شعر فرانوی اکسیر [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 189-206]
 • تشبیه صور بلاغی در رباعیات سبک خراسانی [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 1-19]
 • تصاویر بلاغی تصویرآفرینی بلاغی از قرآن کریم در شعر و ادب فارسی: مطالعۀ موردی اشعار سلمان هراتی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 63-78]
 • تصنیف سیر تصنیف در شعر فارسی از آغاز تا نهضت مشروطه [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 149-167]
 • تصویر بررسی و تحلیل تصویر در تمهیدات عین القضات همدانی [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 77-105]
 • تصویر آفرینی تصویرآفرینی بلاغی از قرآن کریم در شعر و ادب فارسی: مطالعۀ موردی اشعار سلمان هراتی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 63-78]
 • تعالی تحلیل نمودهای تعالی و تباهی شخصیت در اشعار اخوان ثالث بر اساس نظریۀ اریک فروم [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 41-63]
 • تعهّد.   استثمارستیزی در اشعار سیمین بهبهانی با تکیه بر نظریۀ اریک فروم [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 117-133]
 • تقابل مطالعۀ تطبیقی دوگانۀ نیکی و بدی در امثال و حکم فارسی و کُردی [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 99-129]
 • تقابل‌ها بررسی تقابل‌های اجتماعی در برخی اشعار حافظ [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 107-122]
 • تکنیک زبانی تکنیک زبانی و معناسازی تک‌واژ دستوری «واو» در قرآن کریم و دیوان حافظ شیرازی [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 1-19]
 • تک‌واژ دستوری واو تکنیک زبانی و معناسازی تک‌واژ دستوری «واو» در قرآن کریم و دیوان حافظ شیرازی [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 1-19]
 • تمهیدات بررسی و تحلیل تصویر در تمهیدات عین القضات همدانی [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 77-105]
 • توماس مور سویه‌های اثرپذیریِ توماس مور شاعر ایرلندی از نظامی گنجوی با تمرکز بر منظومۀ لاله‌رخ و هفت‌پیکر [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 41-62]

ج

 • جامعه انعکاس عناصر برجسته تابو و توتم در منطق الطیر عطار [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 29-59]
 • جامعه‌شناختی استثمارستیزی در اشعار سیمین بهبهانی با تکیه بر نظریۀ اریک فروم [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 117-133]
 • جامعه شناسی بررسی تقابل‌های اجتماعی در برخی اشعار حافظ [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 107-122]
 • جزیرۀ سرگردانی تحلیل ایدئولوژی شناختی رمان «جزیرۀ سرگردانی» بر اساس انگارۀ استعارۀ مفهومی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 115-147]
 • جغرافیا نمادینگی نیلوفر آبی، مضمون مشترک در پهنۀ جغرافیای فرهنگی عصر هخامنشی و ساسانی [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 169-187]
 • جغرافیای ایران بازتاب جغرافیای وطن در ادبیّات منظوم کلاسیک و معاصر فارسی [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 85-100]
 • جغرافیای فرهنگی نمادینگی نیلوفر آبی، مضمون مشترک در پهنۀ جغرافیای فرهنگی عصر هخامنشی و ساسانی [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 169-187]
 • جلال آل احمد روایت‌شناسی داستان‌های معاصر بر اساس الگوی روایت‌گری سیمپسون (با نگاهی به آثار جلال آل ‌احمد، غلامحسین ساعدی و محمود دولت‌آبادی) [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 51-78]
 • جملات پرسشی معانی ثانوی جملات پرسشی گفت‌وگو در «زهره و منوچهر» ایرج-میرزا و «ایرج و هوبره» قاسم لاربن [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 135-155]
 • جمله جستاری در زبان ترجمۀ رسالۀ قشیریه [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 141-170]
 • جنسیت ردپای رویکرد زبانی سارا میلز در رمان «تصرف عدوانی» اثر آندرشون و رمان «ماه کامل میشود» اثر وفی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 39-62]

چ

 • چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم نگاهی به فلسفۀ وجودی زن در ‌دو رمان زویا پیرزاد [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 36-51]
 • چشم‌هایش زن و جدال رمانتیسم و رئالیسم در رمان «چشم‌هایش» بزرگ علوی [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 79-96]

ح

 • حافظ بررسی تقابل‌های اجتماعی در برخی اشعار حافظ [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 107-122]
 • حافظ تأثیر عروض قرآن بر اوزان شعر حافظ [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 37-51]
 • حافظ تکنیک زبانی و معناسازی تک‌واژ دستوری «واو» در قرآن کریم و دیوان حافظ شیرازی [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 1-19]
 • حجاب حجاب در آیینۀ شعر معاصر [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 63-76]
 • حجازی جلوه‌های رمانتیسم، رئالیسم و ناتورالیسم در داستان سرشک، اثر محمّد حجازی [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 129-148]
 • حدیث تحلیل شیوه‌های اثرپذیری از حدیث در شعر نظامی [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 109-128]
 • حرف واو انواع واو در زبان عربی وفارسی دری [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 143-159]
 • حزین لاهیجی مضامین اخلاقی در اشعار حزین لاهیجی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 17-33]
 • حسادت جستاری تطبیقی بر داستان‌های «سیاوش» و «اتللو» [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 87-104]
 • حقایق و رقایق حقایق و رقایق زندگی حضرت یوسف (ع) در مثنوی معنوی [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 25-39]
 • حقوق جایگاه قاعدۀ فقهی انصاف در گلستان سعدی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 101-120]
 • حکایت مؤلفه‌های ادبیات عامیانه در حکایت‌های هفت‌پیکر [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 21-37]
 • حکومت تأملی بر خویشکاری‌های زن در ایران باستان، با نگاهی به شاهنامه [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-16]
 • حماسة ملّی وجوه تمایز حماسۀ ملّی از منظومۀ طبیعی در ادبیّات فارسی [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 53-68]
 • حماسه گرشاسب در «روایت پهلوی» و دیگر متون زبان پهلوی [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 1-11]
 • حماسه وجوه تمایز حماسۀ ملّی از منظومۀ طبیعی در ادبیّات فارسی [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 53-68]

خ

 • خدا جلوه هایی از زندگی انسان در شعر سهراب سپهری [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 63-86]
 • خمسه بهره‌گیری نظامی از واژگان زبان کُردی در حوزه‌های مختلف دستوری [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 171-187]
 • خوارزمی بررسی تطبیقی آداب سلوک عرفانی در دو رسالۀ عوارف المعارف سهروردی و ارشاد‏المریدین خوارزمی [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 69-83]
 • خوانش متن کاربست نظریۀ کنش‌های گفتاری در خوانش متن داستان شهری و روستایی مثنوی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1-16]
 • خویشکاری‌های زن تأملی بر خویشکاری‌های زن در ایران باستان، با نگاهی به شاهنامه [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-16]
 • خیال نوستالوژی میهن‌دوستی در اشعار میرزاده عشقی با میقاتی طرابلسی و ساعاتی مصری [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 101-115]

د

 • داستان کاربست نظریۀ کنش‌های گفتاری در خوانش متن داستان شهری و روستایی مثنوی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1-16]
 • داستان عامیانه نگاهی به بن‌مایه‌های تشخّص‌یافتۀ آیین‌های ازدواج در داستان‌های عامیانۀ لامرد [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • داستان کوتاه شخصیت‌پردازی در مجموعه داستان «کاش کسی جایی منتظرم باشد» اثر آناگاوالدا نویسندۀ معاصر فرانسوی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 61-77]
 • داستان‌های بیدپای مقایسۀ اسامی خاص باب «بومان و زاغان» در پنچاتنترا، کلیله‌ودمنه، داستان‌های بیدپای، انوارسهیلی و عیاردانش [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 53-68]
 • دریچه ها عناصر ساختاری شعر «دریچه‌ها» سرودۀ مهدی اخوان ثالث [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 87-101]
 • دستورتاریخی کارکرد «وندها» در ترجمه ای آهنگین از دو جزء قرآن مجید [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 103-126]
 • دستور زبان بهره‌گیری نظامی از واژگان زبان کُردی در حوزه‌های مختلف دستوری [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 171-187]
 • دستور زبان عربی و فارسی انواع واو در زبان عربی وفارسی دری [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 143-159]
 • دشمنی مقایسۀ استعارۀ مفهومی دشمنی در متون فارسی میانه و فارسی دری (مقایسۀ موردی: مینوی خرد و گلستان سعدی) [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 19-34]
 • دل معرفت شهودی از نظر مولانا [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 161-188]
 • دلگشانامه چگونگی تأثیرگذاری شاهنامۀ فردوسی بر دلگشانامه بر اساس نظریۀ بینامتنیت [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 81-98]
 • دنیاگریزی گفتمان دنیاگریزی در شعر کلاسیک عربی و فارسی (با تکیه بر اشعار ابواسحاق البیری اندلسی و ناصر خسرو) [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 115-139]
 • دنیایی خصلت زیرکانه ی سعدی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 11-27]
 • دوستی صلح و دوستی از دیدگاه مولانا [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 123-134]
 • دین حجاب در آیینۀ شعر معاصر [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 63-76]
 • دیوان سنایی و استفاده از بارگاه آسمان برای بیان اندیشه‌های عرفانی در دیوان [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 64-80]
 • دیوان اشعار مضامین اخلاقی در اشعار حزین لاهیجی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 17-33]
 • دیوان اشعار تحلیل نمودهای تعالی و تباهی شخصیت در اشعار اخوان ثالث بر اساس نظریۀ اریک فروم [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 41-63]
 • دیوان رودکی زیبایی‌شناسی آرایه‌های ادبی در بهشت گمشدۀ جان میلتون و دیوان رودکی سمرقندی [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 205-227]

ر

 • رئالیسم بازتاب رئالیسم در اشعار مهدی اخوان ثالث [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 123-141]
 • رئالیسم جلوه‌های رمانتیسم، رئالیسم و ناتورالیسم در داستان سرشک، اثر محمّد حجازی [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 129-148]
 • رئالیسم جادویی برجستگی عنصر صدا در فضاسازی رمان «همنوایی شبانۀ ارکستر چوب‌ها» اثر رضا قاسمی [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • رباعی صور بلاغی در رباعیات سبک خراسانی [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 1-19]
 • رذایل اخلاقی مضامین اخلاقی در اشعار حزین لاهیجی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 17-33]
 • رضا قاسمی برجستگی عنصر صدا در فضاسازی رمان «همنوایی شبانۀ ارکستر چوب‌ها» اثر رضا قاسمی [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • رفتارها بررسی تقابل‌های اجتماعی در برخی اشعار حافظ [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 107-122]
 • رمان نگاهی به فلسفۀ وجودی زن در ‌دو رمان زویا پیرزاد [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 36-51]
 • رمان تقابل سنت و مدرنیسم در رمان‏های زویا پیرزاد [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 207-231]
 • رمان ردپای رویکرد زبانی سارا میلز در رمان «تصرف عدوانی» اثر آندرشون و رمان «ماه کامل میشود» اثر وفی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 39-62]
 • رمان سبک‌شناسی و تنوع زبانی در داستان‌های سیمین دانشور و بزرگ علوی از منظر زبان‌شناسی نقش‌گرای هالیدی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 17-38]
 • رمان بازنمایی جنسیت در رمان: مطالعۀ موردی داستان‌های علوی و ساعدی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 79-114]
 • رمانتیسم رمانتیسم و بازتاب آن در شعر احمد شاملو [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 105-122]
 • رمانتیسم سویه‌های اثرپذیریِ توماس مور شاعر ایرلندی از نظامی گنجوی با تمرکز بر منظومۀ لاله‌رخ و هفت‌پیکر [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 41-62]
 • رمانتیسم جلوه‌های رمانتیسم، رئالیسم و ناتورالیسم در داستان سرشک، اثر محمّد حجازی [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 129-148]
 • روایات اهل بیت (ع) جایگاه شعر و شاعری در قرآن کریم [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 161-177]
 • روایت پهلوی گرشاسب در «روایت پهلوی» و دیگر متون زبان پهلوی [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 1-11]
 • روایت‌شناسی روایت‌شناسی داستان‌های معاصر بر اساس الگوی روایت‌گری سیمپسون (با نگاهی به آثار جلال آل ‌احمد، غلامحسین ساعدی و محمود دولت‌آبادی) [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 51-78]
 • رویکرد نقد نظریۀ «مخاطب‌محوری» رویکردی در نقد ادبیات کودکان [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • ریا واکاوی غزلیات ایهامآمیز حافظ در طرح مسائل انتقادی [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • ریشۀ فعل بررسی و ریشه‌شناسی افعال در کتیبۀ شاپور یکم [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 255-273]

ز

 • زال تحلیل اسطورۀ زال در شاهنامه براساس نظریات یونگ [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 39-61]
 • زبان جستاری در زبان ترجمۀ رسالۀ قشیریه [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 141-170]
 • زبان ردپای رویکرد زبانی سارا میلز در رمان «تصرف عدوانی» اثر آندرشون و رمان «ماه کامل میشود» اثر وفی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 39-62]
 • زبان بدن تحلیل ارتباطات غیرکلامی در منظومۀ لیلی و مجنون نظامی [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 65-86]
 • زبان‌شناسی نقش‌گرا سبک‌شناسی و تنوع زبانی در داستان‌های سیمین دانشور و بزرگ علوی از منظر زبان‌شناسی نقش‌گرای هالیدی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 17-38]
 • زبان فارسی نقش شاه همدان در گسترش علوم اسلامی و زبان فارسی در کشمیر [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 38-49]
 • زبان کُردی بهره‌گیری نظامی از واژگان زبان کُردی در حوزه‌های مختلف دستوری [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 171-187]
 • زبان و درون‌مایه نظریۀ «مخاطب‌محوری» رویکردی در نقد ادبیات کودکان [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • زحاف عربی و فارسی زحاف در زبان عربی و فارسی دری [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 127-142]
 • زمان انسانی زمان فلسفی در شعر حافظ [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 1-26]
 • زمان طبیعی زمان فلسفی در شعر حافظ [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 1-26]
 • زمین تأملی بر خویشکاری‌های زن در ایران باستان، با نگاهی به شاهنامه [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-16]
 • زمینی خصلت زیرکانه ی سعدی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 11-27]
 • زن نگاهی به فلسفۀ وجودی زن در ‌دو رمان زویا پیرزاد [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 36-51]
 • زن زن و جدال رمانتیسم و رئالیسم در رمان «چشم‌هایش» بزرگ علوی [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 79-96]
 • زنان ردپای رویکرد زبانی سارا میلز در رمان «تصرف عدوانی» اثر آندرشون و رمان «ماه کامل میشود» اثر وفی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 39-62]
 • زنان بازنمایی جنسیت در رمان: مطالعۀ موردی داستان‌های علوی و ساعدی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 79-114]
 • زندگی جلوه هایی از زندگی انسان در شعر سهراب سپهری [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 63-86]
 • زن‌ستیزی زن و جدال رمانتیسم و رئالیسم در رمان «چشم‌هایش» بزرگ علوی [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 79-96]
 • زهد زهد در اشعار ابوالعتاهیه و عطار نیشابوری [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 77-100]
 • زهره و منوچهر معانی ثانوی جملات پرسشی گفت‌وگو در «زهره و منوچهر» ایرج-میرزا و «ایرج و هوبره» قاسم لاربن [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 135-155]
 • زهری تحلیل ادبی جلوه‌های کنایی اعضای بدن در سروده‌های محمّد زهری [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 97-114]
 • زویا پیرزاد نگاهی به فلسفۀ وجودی زن در ‌دو رمان زویا پیرزاد [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 36-51]
 • زویا پیرزاد تقابل سنت و مدرنیسم در رمان‏های زویا پیرزاد [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 207-231]
 • زیبایی‌شناسی زیبایی‌شناسی آرایه‌های ادبی در بهشت گمشدۀ جان میلتون و دیوان رودکی سمرقندی [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 205-227]
 • زیبایی شناسی مقایسه تحلیلی تأثیر اندیشه زیبایی شناسی ابوسعید ابی الخیر بر عطار و مولوی در داستان پیر نوازنده [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 123-146]

ژ

 • ژنت روابط بینامتنی مثنوی معنوی مولوی با مثنوی‌های نظامی ‌گنجه‌ای بر اساس نظریة ترامتنیت ژرار ژنت [دوره 5، شماره 11، 1401]

س

 • ساخت عناصر ساختاری شعر «دریچه‌ها» سرودۀ مهدی اخوان ثالث [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 87-101]
 • ساخت جستاری در زبان ترجمۀ رسالۀ قشیریه [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 141-170]
 • ساختار نقدی بر ساختار اشعار قیصر امین پور [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 51-75]
 • ساختار فعل بررسی و ریشه‌شناسی افعال در کتیبۀ شاپور یکم [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 255-273]
 • ساعاتی نوستالوژی میهن‌دوستی در اشعار میرزاده عشقی با میقاتی طرابلسی و ساعاتی مصری [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 101-115]
 • ساعدی بازنمایی جنسیت در رمان: مطالعۀ موردی داستان‌های علوی و ساعدی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 79-114]
 • ساقی‌نامة ترشیزی حضور عناصر چهارگانه و زبان نمادین در سعادت‌نامة استرآبادی و ساقی‌نامة ترشیزی [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 229-253]
 • ساقی‌نامه نمادشناسی حیوانات در سعادت‌نامه و ساقی‌نامه با تکیه بر کهن‌الگوی یونگ [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 177-197]
 • سبک نوستالوژی میهن‌دوستی در اشعار میرزاده عشقی با میقاتی طرابلسی و ساعاتی مصری [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 101-115]
 • سبک خراسانی صور بلاغی در رباعیات سبک خراسانی [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 1-19]
 • سرشک جلوه‌های رمانتیسم، رئالیسم و ناتورالیسم در داستان سرشک، اثر محمّد حجازی [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 129-148]
 • سرل کاربست نظریۀ کنش‌های گفتاری در خوانش متن داستان شهری و روستایی مثنوی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1-16]
 • سرود سیر تصنیف در شعر فارسی از آغاز تا نهضت مشروطه [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 149-167]
 • سعادت‌نامة استرآبادی حضور عناصر چهارگانه و زبان نمادین در سعادت‌نامة استرآبادی و ساقی‌نامة ترشیزی [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 229-253]
 • سعادت‌نامه نمادشناسی حیوانات در سعادت‌نامه و ساقی‌نامه با تکیه بر کهن‌الگوی یونگ [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 177-197]
 • سعدی خصلت زیرکانه ی سعدی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 11-27]
 • سعدی جایگاه قاعدۀ فقهی انصاف در گلستان سعدی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 101-120]
 • سلمان هراتی تصویرآفرینی بلاغی از قرآن کریم در شعر و ادب فارسی: مطالعۀ موردی اشعار سلمان هراتی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 63-78]
 • سلوک حقایق و رقایق زندگی حضرت یوسف (ع) در مثنوی معنوی [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 25-39]
 • سلوک بررسی تطبیقی آداب سلوک عرفانی در دو رسالۀ عوارف المعارف سهروردی و ارشاد‏المریدین خوارزمی [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 69-83]
 • سلوک گذار از حضیض (بررسی ارتقای عرفانی شخصیت‌های رمان زنان بدون مردان) [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 20-40]
 • سنایی بررسی ادب اعتراض در شعر سنایی و مولوی با تأکید بر اعتراض های اجتماعی [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 1-24]
 • سنایی سنایی و استفاده از بارگاه آسمان برای بیان اندیشه‌های عرفانی در دیوان [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 64-80]
 • سنّت تقابل سنت و مدرنیسم در رمان‏های زویا پیرزاد [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 207-231]
 • سهراب سپهری جلوه هایی از زندگی انسان در شعر سهراب سپهری [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 63-86]
 • سهروردی بررسی تطبیقی آداب سلوک عرفانی در دو رسالۀ عوارف المعارف سهروردی و ارشاد‏المریدین خوارزمی [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 69-83]
 • سهروردی سیمرغ سهروردی و نشانه-معنا شناسی سیّال [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 49-64]
 • سیاست واکاوی غزلیات ایهامآمیز حافظ در طرح مسائل انتقادی [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • سیاوش جستاری تطبیقی بر داستان‌های «سیاوش» و «اتللو» [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 87-104]
 • سیّداشرف‌الدّین گیلانی تحلیل و بررسی ساز و کارهای طنزآفرین ادبی در روزنامۀ نسیم شمال [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 1-17]
 • سیر شخصیّت متغیّر در مقالات شمس تبریزی [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 189-204]
 • سیمرغ سیمرغ سهروردی و نشانه-معنا شناسی سیّال [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 49-64]
 • سیمین بهبهانی استثمارستیزی در اشعار سیمین بهبهانی با تکیه بر نظریۀ اریک فروم [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 117-133]
 • سیمین دانشور سبک‌شناسی و تنوع زبانی در داستان‌های سیمین دانشور و بزرگ علوی از منظر زبان‌شناسی نقش‌گرای هالیدی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 17-38]

ش

 • شأن نزول جایگاه شعر و شاعری در قرآن کریم [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 161-177]
 • شازده احتجاب مدرنیسم و نوشتار زنانه؛ بررسی هویت زن در رمان مدرنیستی «شازده احتجاب» اثر هوشنگ گلشیری [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • شاعر جایگاه شعر و شاعری در قرآن کریم [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 161-177]
 • شاعران کلاسیک بازتاب جغرافیای وطن در ادبیّات منظوم کلاسیک و معاصر فارسی [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 85-100]
 • شاعران معاصر بازتاب جغرافیای وطن در ادبیّات منظوم کلاسیک و معاصر فارسی [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 85-100]
 • شاهنامه کردارهای شاهان در شاهنامه فردوسی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 79-103]
 • شاهنامه تحلیل اسطورۀ زال در شاهنامه براساس نظریات یونگ [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 39-61]
 • شاهنامه وجوه تمایز حماسۀ ملّی از منظومۀ طبیعی در ادبیّات فارسی [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 53-68]
 • شاهنامه چگونگی تأثیرگذاری شاهنامۀ فردوسی بر دلگشانامه بر اساس نظریۀ بینامتنیت [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 81-98]
 • شاه همدان نقش شاه همدان در گسترش علوم اسلامی و زبان فارسی در کشمیر [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 38-49]
 • شخصیّت شخصیّت متغیّر در مقالات شمس تبریزی [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 189-204]
 • شخصیّت جستاری تطبیقی بر داستان‌های «سیاوش» و «اتللو» [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 87-104]
 • شخصیت‌پردازی شخصیت‌پردازی در مجموعه داستان «کاش کسی جایی منتظرم باشد» اثر آناگاوالدا نویسندۀ معاصر فرانسوی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 61-77]
 • شخصیت‌پردازی مدرنیسم و نوشتار زنانه؛ بررسی هویت زن در رمان مدرنیستی «شازده احتجاب» اثر هوشنگ گلشیری [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • شخصیت‌پردازی غیرمستقیم نمود شخصیت‌پردازی در ترجمه برای دوبلۀ فارسی [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 232-241]
 • شخصیت‌پردازی مستقیم نمود شخصیت‌پردازی در ترجمه برای دوبلۀ فارسی [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 232-241]
 • شعر انعکاس عناصر برجسته تابو و توتم در منطق الطیر عطار [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 29-59]
 • شعر زهد در اشعار ابوالعتاهیه و عطار نیشابوری [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 77-100]
 • شعر نقدی بر ساختار اشعار قیصر امین پور [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 51-75]
 • شعر جایگاه شعر و شاعری در قرآن کریم [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 161-177]
 • شعر بررسی مختصاتِ زبانیِ قصایدِ فریدون توللی [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 105-122]
 • شعر نوستالوژی میهن‌دوستی در اشعار میرزاده عشقی با میقاتی طرابلسی و ساعاتی مصری [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 101-115]
 • شعر تحلیل ادبی جلوه‌های کنایی اعضای بدن در سروده‌های محمّد زهری [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 97-114]
 • شعر تحلیل صور بیانی در شعر فرانوی اکسیر [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 189-206]
 • شعرحافظ زمان فلسفی در شعر حافظ [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 1-26]
 • شعر زهد گفتمان دنیاگریزی در شعر کلاسیک عربی و فارسی (با تکیه بر اشعار ابواسحاق البیری اندلسی و ناصر خسرو) [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 115-139]
 • شعر کلاسیک بهره‌گیری نظامی از واژگان زبان کُردی در حوزه‌های مختلف دستوری [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 171-187]
 • شعر معاصر حجاب در آیینۀ شعر معاصر [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 63-76]
 • شعر معاصر بررسی و تحلیل نوستالژی در اشعار فروغ فرّخ‌زاد [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 189-204]
 • شعرمعاصر بازتاب اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی در اشعار نادر نادرپور [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 205-231]
 • شعر معاصر ایران بدبینی شاعران بعد از کودتای 28 مرداد، بر اساس شعر اخوان ثالث و فروغ فرّخ‌زاد [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 27-47]
 • شعر نو رمانتیسم و بازتاب آن در شعر احمد شاملو [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 105-122]
 • شعر نو بازتاب رئالیسم در اشعار مهدی اخوان ثالث [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 123-141]
 • شگردهای طنزآفرین تحلیل و بررسی ساز و کارهای طنزآفرین ادبی در روزنامۀ نسیم شمال [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 1-17]
 • شهرنوش پارسی‌پور گذار از حضیض (بررسی ارتقای عرفانی شخصیت‌های رمان زنان بدون مردان) [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 20-40]
 • شهود معرفت شهودی از نظر مولانا [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 161-188]

ص

 • صفیر سیمرغ سیمرغ سهروردی و نشانه-معنا شناسی سیّال [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 49-64]
 • صلح صلح و دوستی از دیدگاه مولانا [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 123-134]
 • صنایع ادبی نقش ادبیّات در اجتهاد [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 199-212]
 • صور بیانی تحلیل صور بیانی در شعر فرانوی اکسیر [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 189-206]

ط

 • طبیعت جلوه هایی از زندگی انسان در شعر سهراب سپهری [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 63-86]
 • طبیعت نقد بوم‌گرایانۀ قصّه‌های عامیانه [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 135-159]
 • طنز تحلیل و بررسی ساز و کارهای طنزآفرین ادبی در روزنامۀ نسیم شمال [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 1-17]
 • طیور ایلول بررسی ویژگی‌های ادبیات عامیانه در رمان‌های «طیور ایلول» اثر املی نصرالله و «کلیدر» اثر محمود دولت‌آبادی [دوره 5، شماره 11، 1401]

ظ

 • ظهوری نمادشناسی حیوانات در سعادت‌نامه و ساقی‌نامه با تکیه بر کهن‌الگوی یونگ [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 177-197]

ع

 • عادت می‌کنیم نگاهی به فلسفۀ وجودی زن در ‌دو رمان زویا پیرزاد [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 36-51]
 • عارف سیر تصنیف در شعر فارسی از آغاز تا نهضت مشروطه [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 149-167]
 • عدالت بازتاب اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی در اشعار نادر نادرپور [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 205-231]
 • عرفان انعکاس عناصر برجسته تابو و توتم در منطق الطیر عطار [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 29-59]
 • عرفان بررسی تطبیقی آداب سلوک عرفانی در دو رسالۀ عوارف المعارف سهروردی و ارشاد‏المریدین خوارزمی [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 69-83]
 • عرفان شخصیّت متغیّر در مقالات شمس تبریزی [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 189-204]
 • عرفان صلح و دوستی از دیدگاه مولانا [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 123-134]
 • عرفان گذار از حضیض (بررسی ارتقای عرفانی شخصیت‌های رمان زنان بدون مردان) [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 20-40]
 • عروض تأثیر عروض قرآن بر اوزان شعر حافظ [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 37-51]
 • عروض زبان عربی و فارسی دری زحاف در زبان عربی و فارسی دری [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 127-142]
 • عشق جلوه هایی از زندگی انسان در شعر سهراب سپهری [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 63-86]
 • عشق بازتاب اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی در اشعار نادر نادرپور [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 205-231]
 • عطار انعکاس عناصر برجسته تابو و توتم در منطق الطیر عطار [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 29-59]
 • عطار مقایسه تحلیلی تأثیر اندیشه زیبایی شناسی ابوسعید ابی الخیر بر عطار و مولوی در داستان پیر نوازنده [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 123-146]
 • عطار نیشابوری زهد در اشعار ابوالعتاهیه و عطار نیشابوری [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 77-100]
 • علم و دانش حجاب در آیینۀ شعر معاصر [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 63-76]
 • علوم اسلامی نقش شاه همدان در گسترش علوم اسلامی و زبان فارسی در کشمیر [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 38-49]
 • علوی بازنمایی جنسیت در رمان: مطالعۀ موردی داستان‌های علوی و ساعدی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 79-114]
 • عناصر داستان نقد بوم‌گرایانۀ قصّه‌های عامیانه [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 135-159]
 • عناصر ساختاری عناصر ساختاری شعر «دریچه‌ها» سرودۀ مهدی اخوان ثالث [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 87-101]
 • عنصر صدا برجستگی عنصر صدا در فضاسازی رمان «همنوایی شبانۀ ارکستر چوب‌ها» اثر رضا قاسمی [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • عوارف‌المعارف بررسی تطبیقی آداب سلوک عرفانی در دو رسالۀ عوارف المعارف سهروردی و ارشاد‏المریدین خوارزمی [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 69-83]
 • عیاردانش مقایسۀ اسامی خاص باب «بومان و زاغان» در پنچاتنترا، کلیله‌ودمنه، داستان‌های بیدپای، انوارسهیلی و عیاردانش [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 53-68]
 • عین القضات همدانی بررسی و تحلیل تصویر در تمهیدات عین القضات همدانی [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 77-105]

غ

 • غزلیات بررسی تقابل‌های اجتماعی در برخی اشعار حافظ [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 107-122]
 • غزلیّات حافظ واکاوی غزلیات ایهامآمیز حافظ در طرح مسائل انتقادی [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • غلامحسین ساعدی روایت‌شناسی داستان‌های معاصر بر اساس الگوی روایت‌گری سیمپسون (با نگاهی به آثار جلال آل ‌احمد، غلامحسین ساعدی و محمود دولت‌آبادی) [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 51-78]
 • غم غربت بررسی و تحلیل نوستالژی در اشعار فروغ فرّخ‌زاد [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 189-204]

ف

 • فارسی مطالعۀ تطبیقی دوگانۀ نیکی و بدی در امثال و حکم فارسی و کُردی [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 99-129]
 • فارسی دری کاربرد بدل در زبان فارسی دری و عربی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 35-49]
 • فراتاریخ‌نگاری بررسی الگوهای گفتمان نمایشی از منظر فراتاریخ‌نگاری [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 13-36]
 • فرانتس فانون خوانش پسااستعماری خسی در میقات با تکیه بر نظرات فرانتس فانون [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 69-84]
 • فردوسی کردارهای شاهان در شاهنامه فردوسی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 79-103]
 • فرمالیسم روسی بررسی اشعار نادر نادرپور از منظر فرمالیسم روسی [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 143-180]
 • فروغ فرّخ‌زاد بدبینی شاعران بعد از کودتای 28 مرداد، بر اساس شعر اخوان ثالث و فروغ فرّخ‌زاد [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 27-47]
 • فروغ فرّخ‌زاد بررسی و تحلیل نوستالژی در اشعار فروغ فرّخ‌زاد [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 189-204]
 • فریبا وفی ردپای رویکرد زبانی سارا میلز در رمان «تصرف عدوانی» اثر آندرشون و رمان «ماه کامل میشود» اثر وفی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 39-62]
 • فریدون توللی بررسی مختصاتِ زبانیِ قصایدِ فریدون توللی [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 105-122]
 • فضاسازی برجستگی عنصر صدا در فضاسازی رمان «همنوایی شبانۀ ارکستر چوب‌ها» اثر رضا قاسمی [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • فضایل اخلاقی مضامین اخلاقی در اشعار حزین لاهیجی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 17-33]
 • فعل جستاری در زبان ترجمۀ رسالۀ قشیریه [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 141-170]
 • فقه نقش ادبیّات در اجتهاد [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 199-212]
 • فقه اسلامی جایگاه قاعدۀ فقهی انصاف در گلستان سعدی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 101-120]
 • فلسفه زمان فلسفی در شعر حافظ [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 1-26]
 • فلسفۀ وجودی(هویّت) نگاهی به فلسفۀ وجودی زن در ‌دو رمان زویا پیرزاد [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 36-51]

ق

 • قاسم لاربن معانی ثانوی جملات پرسشی گفت‌وگو در «زهره و منوچهر» ایرج-میرزا و «ایرج و هوبره» قاسم لاربن [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 135-155]
 • قاعدۀ انصاف جایگاه قاعدۀ فقهی انصاف در گلستان سعدی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 101-120]
 • قرآن تکنیک زبانی و معناسازی تک‌واژ دستوری «واو» در قرآن کریم و دیوان حافظ شیرازی [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 1-19]
 • قرآن کریم جایگاه شعر و شاعری در قرآن کریم [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 161-177]
 • قرآن کریم تأثیر عروض قرآن بر اوزان شعر حافظ [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 37-51]
 • قرآن کریم تصویرآفرینی بلاغی از قرآن کریم در شعر و ادب فارسی: مطالعۀ موردی اشعار سلمان هراتی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 63-78]
 • قصاید بررسی مختصاتِ زبانیِ قصایدِ فریدون توللی [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 105-122]
 • قصّه‌های عامیانه نقد بوم‌گرایانۀ قصّه‌های عامیانه [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 135-159]
 • قهرمانان و شریران نقش و کارکرد داستانی قهرمانان، شریران و یاریگران در قصه های مهدی آذریزدی بر اساس نظریه پراپ [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 1-38]
 • قهرمانان و شریران نقش و کارکرد داستانی قهرمانان، شریران و یاریگران در حکایت‌های هزار و یک ‌شب بر اساس نظریه پراپ [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 85-107]
 • قیصر امین پور نقدی بر ساختار اشعار قیصر امین پور [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 51-75]

ک

 • کارکردشناختی تحلیل ایدئولوژی شناختی رمان «جزیرۀ سرگردانی» بر اساس انگارۀ استعارۀ مفهومی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 115-147]
 • کارکرد معنایی کارکرد «وندها» در ترجمه ای آهنگین از دو جزء قرآن مجید [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 103-126]
 • کارکردهای زبانی تحلیل ارتباطات غیرکلامی در منظومۀ لیلی و مجنون نظامی [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 65-86]
 • کتیبۀ پارتی بررسی و ریشه‌شناسی افعال در کتیبۀ شاپور یکم [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 255-273]
 • کتیبۀ ساسانی بررسی و ریشه‌شناسی افعال در کتیبۀ شاپور یکم [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 255-273]
 • کردارهای شاهان کردارهای شاهان در شاهنامه فردوسی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 79-103]
 • کُردی مطالعۀ تطبیقی دوگانۀ نیکی و بدی در امثال و حکم فارسی و کُردی [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 99-129]
 • کشمیر نقش شاه همدان در گسترش علوم اسلامی و زبان فارسی در کشمیر [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 38-49]
 • کشورداری کردارهای شاهان در شاهنامه فردوسی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 79-103]
 • کلیدر بررسی ویژگی‌های ادبیات عامیانه در رمان‌های «طیور ایلول» اثر املی نصرالله و «کلیدر» اثر محمود دولت‌آبادی [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • کلید شخصیت‌پردازی کلامی نمود شخصیت‌پردازی در ترجمه برای دوبلۀ فارسی [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 232-241]
 • کلیله‌ودمنه مقایسۀ اسامی خاص باب «بومان و زاغان» در پنچاتنترا، کلیله‌ودمنه، داستان‌های بیدپای، انوارسهیلی و عیاردانش [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 53-68]
 • کنایه تحلیل ادبی جلوه‌های کنایی اعضای بدن در سروده‌های محمّد زهری [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 97-114]
 • کهن‌الگو نمادشناسی حیوانات در سعادت‌نامه و ساقی‌نامه با تکیه بر کهن‌الگوی یونگ [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 177-197]
 • کهن الگوی زن – مادر تأملی بر خویشکاری‌های زن در ایران باستان، با نگاهی به شاهنامه [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-16]
 • کودتای 28 مرداد بدبینی شاعران بعد از کودتای 28 مرداد، بر اساس شعر اخوان ثالث و فروغ فرّخ‌زاد [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 27-47]
 • کودکان گفتمان انتقادی در داستان بچّه‌های قالیباف‌خانه هوشنگ مرادی کرمانی (براساس نظریه نورمن فرکلاف) [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 157-176]
 • کوزر بررسی تقابل‌های اجتماعی در برخی اشعار حافظ [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 107-122]

گ

 • گرشاسب گرشاسب در «روایت پهلوی» و دیگر متون زبان پهلوی [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 1-11]
 • گفتمان انتقادی گفتمان انتقادی در داستان بچّه‌های قالیباف‌خانه هوشنگ مرادی کرمانی (براساس نظریه نورمن فرکلاف) [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 157-176]
 • گفتمان روایی بررسی الگوهای گفتمان نمایشی از منظر فراتاریخ‌نگاری [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 13-36]
 • گفتمان نمایشی بررسی الگوهای گفتمان نمایشی از منظر فراتاریخ‌نگاری [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 13-36]
 • گلستان خصلت زیرکانه ی سعدی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 11-27]
 • گلستان جایگاه قاعدۀ فقهی انصاف در گلستان سعدی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 101-120]
 • گلستان سعدی مقایسۀ استعارۀ مفهومی دشمنی در متون فارسی میانه و فارسی دری (مقایسۀ موردی: مینوی خرد و گلستان سعدی) [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 19-34]
 • گونه‌های اثرپذیری تحلیل شیوه‌های اثرپذیری از حدیث در شعر نظامی [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 109-128]
 • گویش نمود شخصیت‌پردازی در ترجمه برای دوبلۀ فارسی [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 232-241]

ل

 • لاله‌رخ سویه‌های اثرپذیریِ توماس مور شاعر ایرلندی از نظامی گنجوی با تمرکز بر منظومۀ لاله‌رخ و هفت‌پیکر [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 41-62]
 • لامرد نگاهی به بن‌مایه‌های تشخّص‌یافتۀ آیین‌های ازدواج در داستان‌های عامیانۀ لامرد [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • لنا آندرشون ردپای رویکرد زبانی سارا میلز در رمان «تصرف عدوانی» اثر آندرشون و رمان «ماه کامل میشود» اثر وفی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 39-62]

م

 • متغیّر شخصیّت متغیّر در مقالات شمس تبریزی [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 189-204]
 • متفاوت مطالعۀ تطبیقی دوگانۀ نیکی و بدی در امثال و حکم فارسی و کُردی [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 99-129]
 • متون زبان پهلوی گرشاسب در «روایت پهلوی» و دیگر متون زبان پهلوی [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 1-11]
 • مثنوی کاربست نظریۀ کنش‌های گفتاری در خوانش متن داستان شهری و روستایی مثنوی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1-16]
 • مثنوی معنوی حقایق و رقایق زندگی حضرت یوسف (ع) در مثنوی معنوی [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 25-39]
 • مثنوی معنوی روابط بینامتنی مثنوی معنوی مولوی با مثنوی‌های نظامی ‌گنجه‌ای بر اساس نظریة ترامتنیت ژرار ژنت [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • محمود دولت‌آبادی روایت‌شناسی داستان‌های معاصر بر اساس الگوی روایت‌گری سیمپسون (با نگاهی به آثار جلال آل ‌احمد، غلامحسین ساعدی و محمود دولت‌آبادی) [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 51-78]
 • محمود دولت‌آبادی بررسی ویژگی‌های ادبیات عامیانه در رمان‌های «طیور ایلول» اثر املی نصرالله و «کلیدر» اثر محمود دولت‌آبادی [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • محیط زیست نقد بوم‌گرایانۀ قصّه‌های عامیانه [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 135-159]
 • مختصات زبانی بررسی مختصاتِ زبانیِ قصایدِ فریدون توللی [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 105-122]
 • مدرنیسم تقابل سنت و مدرنیسم در رمان‏های زویا پیرزاد [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 207-231]
 • مدرنیسم مدرنیسم و نوشتار زنانه؛ بررسی هویت زن در رمان مدرنیستی «شازده احتجاب» اثر هوشنگ گلشیری [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • مرادی کرمانی گفتمان انتقادی در داستان بچّه‌های قالیباف‌خانه هوشنگ مرادی کرمانی (براساس نظریه نورمن فرکلاف) [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 157-176]
 • مشابه مطالعۀ تطبیقی دوگانۀ نیکی و بدی در امثال و حکم فارسی و کُردی [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 99-129]
 • مشروطیّت سیر تصنیف در شعر فارسی از آغاز تا نهضت مشروطه [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 149-167]
 • مضامین اجتماعی بازتاب اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی در اشعار نادر نادرپور [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 205-231]
 • مضامین اخلاقی مضامین اخلاقی در اشعار حزین لاهیجی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 17-33]
 • مضامین سیاسی بازتاب اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی در اشعار نادر نادرپور [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 205-231]
 • مطالعات پسااستعماری خوانش پسااستعماری خسی در میقات با تکیه بر نظرات فرانتس فانون [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 69-84]
 • معانی ثانوی معانی ثانوی جملات پرسشی گفت‌وگو در «زهره و منوچهر» ایرج-میرزا و «ایرج و هوبره» قاسم لاربن [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 135-155]
 • معرفت معرفت شهودی از نظر مولانا [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 161-188]
 • مقالات شمس.  شخصیّت متغیّر در مقالات شمس تبریزی [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 189-204]
 • مکتب‌های ادبی جلوه‌های رمانتیسم، رئالیسم و ناتورالیسم در داستان سرشک، اثر محمّد حجازی [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 129-148]
 • منظومه‌های پهلوانی وجوه تمایز حماسۀ ملّی از منظومۀ طبیعی در ادبیّات فارسی [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 53-68]
 • منظومۀ لیلی ومجنون.  تحلیل ارتباطات غیرکلامی در منظومۀ لیلی و مجنون نظامی [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 65-86]
 • مهدی آذریزدی نقش و کارکرد داستانی قهرمانان، شریران و یاریگران در قصه های مهدی آذریزدی بر اساس نظریه پراپ [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 1-38]
 • مهدی اخوان ثالث بدبینی شاعران بعد از کودتای 28 مرداد، بر اساس شعر اخوان ثالث و فروغ فرّخ‌زاد [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 27-47]
 • موسیقی مقایسه تحلیلی تأثیر اندیشه زیبایی شناسی ابوسعید ابی الخیر بر عطار و مولوی در داستان پیر نوازنده [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 123-146]
 • موسیقی سیر تصنیف در شعر فارسی از آغاز تا نهضت مشروطه [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 149-167]
 • مولانا صلح و دوستی از دیدگاه مولانا [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 123-134]
 • مولوی مقایسه تحلیلی تأثیر اندیشه زیبایی شناسی ابوسعید ابی الخیر بر عطار و مولوی در داستان پیر نوازنده [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 123-146]
 • مولوی بررسی ادب اعتراض در شعر سنایی و مولوی با تأکید بر اعتراض های اجتماعی [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 1-24]
 • مولوی معرفت شهودی از نظر مولانا [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 161-188]
 • میرزادۀ عشقی نوستالوژی میهن‌دوستی در اشعار میرزاده عشقی با میقاتی طرابلسی و ساعاتی مصری [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 101-115]
 • میقاتی نوستالوژی میهن‌دوستی در اشعار میرزاده عشقی با میقاتی طرابلسی و ساعاتی مصری [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 101-115]
 • مینوی خرد مقایسۀ استعارۀ مفهومی دشمنی در متون فارسی میانه و فارسی دری (مقایسۀ موردی: مینوی خرد و گلستان سعدی) [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 19-34]
 • میهن نوستالوژی میهن‌دوستی در اشعار میرزاده عشقی با میقاتی طرابلسی و ساعاتی مصری [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 101-115]

ن

 • ناتورالیسم جلوه‌های رمانتیسم، رئالیسم و ناتورالیسم در داستان سرشک، اثر محمّد حجازی [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 129-148]
 • نادرپور بازتاب اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی در اشعار نادر نادرپور [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 205-231]
 • ناصر خسرو گفتمان دنیاگریزی در شعر کلاسیک عربی و فارسی (با تکیه بر اشعار ابواسحاق البیری اندلسی و ناصر خسرو) [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 115-139]
 • نام‌نگاشت مقایسۀ استعارۀ مفهومی دشمنی در متون فارسی میانه و فارسی دری (مقایسۀ موردی: مینوی خرد و گلستان سعدی) [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 19-34]
 • نثر شاعرانه بررسی و تحلیل تصویر در تمهیدات عین القضات همدانی [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 77-105]
 • نثر عرفانی بررسی و تحلیل تصویر در تمهیدات عین القضات همدانی [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 77-105]
 • نجوم سنایی و استفاده از بارگاه آسمان برای بیان اندیشه‌های عرفانی در دیوان [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 64-80]
 • نحو جستاری در زبان ترجمۀ رسالۀ قشیریه [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 141-170]
 • نسخۀ خطی چگونگی تأثیرگذاری شاهنامۀ فردوسی بر دلگشانامه بر اساس نظریۀ بینامتنیت [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 81-98]
 • نسیم شمال تحلیل و بررسی ساز و کارهای طنزآفرین ادبی در روزنامۀ نسیم شمال [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 1-17]
 • نشانۀ معناشناسی سیّال سیمرغ سهروردی و نشانه-معنا شناسی سیّال [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 49-64]
 • نظامی تحلیل شیوه‌های اثرپذیری از حدیث در شعر نظامی [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 109-128]
 • نظامی مؤلفه‌های ادبیات عامیانه در حکایت‌های هفت‌پیکر [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 21-37]
 • نظامی بهره‌گیری نظامی از واژگان زبان کُردی در حوزه‌های مختلف دستوری [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 171-187]
 • نظامی گنجوی سویه‌های اثرپذیریِ توماس مور شاعر ایرلندی از نظامی گنجوی با تمرکز بر منظومۀ لاله‌رخ و هفت‌پیکر [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 41-62]
 • نظریۀ کنش‌های گفتاری کاربست نظریۀ کنش‌های گفتاری در خوانش متن داستان شهری و روستایی مثنوی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1-16]
 • نظریۀ مخاطب‌محوری نظریۀ «مخاطب‌محوری» رویکردی در نقد ادبیات کودکان [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • نقد نقدی بر ساختار اشعار قیصر امین پور [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 51-75]
 • نقد تحلیل شیوه‌های اثرپذیری از حدیث در شعر نظامی [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 109-128]
 • نقد بوم‌گرا نقد بوم‌گرایانۀ قصّه‌های عامیانه [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 135-159]
 • نقش دستوری کارکرد «وندها» در ترجمه ای آهنگین از دو جزء قرآن مجید [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 103-126]
 • نقش و کارکرد داستانی نقش و کارکرد داستانی قهرمانان، شریران و یاریگران در قصه های مهدی آذریزدی بر اساس نظریه پراپ [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 1-38]
 • نقش و کارکرد داستانی نقش و کارکرد داستانی قهرمانان، شریران و یاریگران در حکایت‌های هزار و یک ‌شب بر اساس نظریه پراپ [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 85-107]
 • نماد نمادینگی نیلوفر آبی، مضمون مشترک در پهنۀ جغرافیای فرهنگی عصر هخامنشی و ساسانی [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 169-187]
 • نماد حضور عناصر چهارگانه و زبان نمادین در سعادت‌نامة استرآبادی و ساقی‌نامة ترشیزی [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 229-253]
 • نمادشناسی حیوانات نمادشناسی حیوانات در سعادت‌نامه و ساقی‌نامه با تکیه بر کهن‌الگوی یونگ [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 177-197]
 • نورمن فرکلاف گفتمان انتقادی در داستان بچّه‌های قالیباف‌خانه هوشنگ مرادی کرمانی (براساس نظریه نورمن فرکلاف) [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 157-176]
 • نوستالژی بررسی و تحلیل نوستالژی در اشعار فروغ فرّخ‌زاد [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 189-204]
 • نوشتار زنانه مدرنیسم و نوشتار زنانه؛ بررسی هویت زن در رمان مدرنیستی «شازده احتجاب» اثر هوشنگ گلشیری [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • نیلوفر آبی نمادینگی نیلوفر آبی، مضمون مشترک در پهنۀ جغرافیای فرهنگی عصر هخامنشی و ساسانی [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 169-187]

و

 • وزن تأثیر عروض قرآن بر اوزان شعر حافظ [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 37-51]
 • وطن‌ بازتاب جغرافیای وطن در ادبیّات منظوم کلاسیک و معاصر فارسی [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 85-100]
 • وقت عرفانی زمان فلسفی در شعر حافظ [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 1-26]
 • وندها کارکرد «وندها» در ترجمه ای آهنگین از دو جزء قرآن مجید [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 103-126]

ه

 • هالیدی سبک‌شناسی و تنوع زبانی در داستان‌های سیمین دانشور و بزرگ علوی از منظر زبان‌شناسی نقش‌گرای هالیدی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 17-38]
 • هدهد سیمرغ سهروردی و نشانه-معنا شناسی سیّال [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 49-64]
 • هزار و یک شب نقش و کارکرد داستانی قهرمانان، شریران و یاریگران در حکایت‌های هزار و یک ‌شب بر اساس نظریه پراپ [دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 85-107]
 • هفت‌پیکر سویه‌های اثرپذیریِ توماس مور شاعر ایرلندی از نظامی گنجوی با تمرکز بر منظومۀ لاله‌رخ و هفت‌پیکر [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 41-62]
 • هفت‌پیکر مؤلفه‌های ادبیات عامیانه در حکایت‌های هفت‌پیکر [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 21-37]
 • همذات‌پنداری شخصیت‌پردازی در مجموعه داستان «کاش کسی جایی منتظرم باشد» اثر آناگاوالدا نویسندۀ معاصر فرانسوی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 61-77]
 • همسان مطالعۀ تطبیقی دوگانۀ نیکی و بدی در امثال و حکم فارسی و کُردی [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 99-129]
 • همنوایی شبانۀ ارکستر چوب‌ها برجستگی عنصر صدا در فضاسازی رمان «همنوایی شبانۀ ارکستر چوب‌ها» اثر رضا قاسمی [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • هنجارگریزی بررسی اشعار نادر نادرپور از منظر فرمالیسم روسی [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 143-180]
 • هنر زیبایی‌شناسی آرایه‌های ادبی در بهشت گمشدۀ جان میلتون و دیوان رودکی سمرقندی [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 205-227]
 • هوشنگ گلشیری مدرنیسم و نوشتار زنانه؛ بررسی هویت زن در رمان مدرنیستی «شازده احتجاب» اثر هوشنگ گلشیری [دوره 5، شماره 11، 1401]

ی

 • یأس و بدبینی بدبینی شاعران بعد از کودتای 28 مرداد، بر اساس شعر اخوان ثالث و فروغ فرّخ‌زاد [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 27-47]
 • یوسف (ع) حقایق و رقایق زندگی حضرت یوسف (ع) در مثنوی معنوی [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 25-39]
 • یونگ تحلیل اسطورۀ زال در شاهنامه براساس نظریات یونگ [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 39-61]
 • یونگ نمادشناسی حیوانات در سعادت‌نامه و ساقی‌نامه با تکیه بر کهن‌الگوی یونگ [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 177-197]