اعضای هیات تحریریه

ویراستار انگلیسی

دکتر هیرو عیسوی

مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دکترای مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دانشگاه تهران

h_isaviyahoo.com

مشاوران علمی