اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد ابوالکلام سرکار

رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه داکا/ بنگلادش

aksarkerdu.ac.bd

مشاوران علمی