اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسین فقیهی

رشته تخصصی : زبان و ادبیات فارسی دانشیار،گروه زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه الزهرا

h.fafhihialzahra.ac.ir

مشاوران علمی