اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر فتانه قملاقی

رشته تخصصی : زبان و ادبیات فارسی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

fattanehghomlaghi_1356yahoo.com
0000-0003-0831-5640

مشاوران علمی