اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر مسعود دهقان

زبان شناسی همگانی دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی، دانشکدهٔ زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان

m.dehghanuok.ac.ir
0000-0001-7925-7770

مشاوران علمی