اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر ژاله آموزگار

رشته تخصصی: فرهنگ و زبان های باستانی استاد دانشگاه تهران

jalehamouzgaryahoo.com

مشاوران علمی