اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر بهروز محمودی بختیاری

رشته تخصصی: زبان‌شناسی همگانی دانشیار گروه هنرهای نمایشی ، دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران.

rtis2.ut.ac.ir/cv/mbakhtiari
mbakhtiariut.ac.ir

مشاوران علمی