اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر زهره زرشناس

رشته تخصصی: فرهنگ و زبان های باستانی استاد گروه فرهنگ و زبان های باستانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

zohreh.zarshenas1957gmail.com

مشاوران علمی