اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر نعمت ییلدریم

رشته تخصصی : زبان و ادبیات فارسی استاد و مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آتاتورک، ترکیه.

dr_yildirimyahoo.com

مشاوران علمی