اعضای هیات تحریریه

مشاوران علمی

مشاور علمی

دکتر فاطمه امامی

رشته تخصصی : زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن

f.emamiriau.ac.ir