اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر دریا اورس

رشته تخصصی : زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی، رئیس سابق دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
دانشگاه ییلدیریم بایزید )ترکیه( و سفیر ترکیه در ایران

d_orsyahoo.com

مشاوران علمی