اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر محب علی آبسالان

رشته تخصصی: ادیان و عرفان تطبیقی دانشیار گروه ادیان و عرفان اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

m.absalantheo.usb.ac.ir

مشاوران علمی