دوره و شماره: دوره 5، شماره 10، مقالات آماده انتشار، تیر 1401، صفحه 1-230