دوره و شماره: دوره 4، شماره 8، دی 1400، صفحه 1-263 
11. تحلیل صور بیانی در شعر فرانوی اکسیر

صفحه 189-206

10.22034/jmzf.2022.320431.1102

مالک قاسمی؛ خدابخش khodabakhsh؛ رامین محرمی