نمایه نویسندگان

ج

 • جمشیدی، زهرا تأملی بر خویشکاری‌های زن در ایران باستان، با نگاهی به شاهنامه [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-16]
 • جنگی قهرمان، تراب خصلت زیرکانه ی سعدی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 11-27]

خ

 • خیالی خطیبی، احمد انعکاس عناصر برجسته تابو و توتم در منطق الطیر عطار [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 29-59]

د

س

 • سلامت باویل، لطیفه شخصیت‌پردازی در مجموعه داستان «کاش کسی جایی منتظرم باشد» اثر آناگاوالدا نویسندۀ معاصر فرانسوی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 61-77]

ش

 • شیروئی، محمد کردارهای شاهان در شاهنامه فردوسی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 79-103]

ص

 • صادقی، معصومه رمانتیسم و بازتاب آن در شعر احمد شاملو [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 105-122]

ع

ف

 • فقیهی، حسین نقدی بر ساختار اشعار قیصر امین پور [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 51-75]

ق

 • قاسمی حلجی آبادی، لیلا زهد در اشعار ابوالعتاهیه و عطار نیشابوری [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 77-100]
 • قملاقی، فتانه مقایسه تحلیلی تأثیر اندیشه زیبایی شناسی ابوسعید ابی الخیر بر عطار و مولوی در داستان پیر نوازنده [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 123-146]
 • قیطاسی، شهزاد زهد در اشعار ابوالعتاهیه و عطار نیشابوری [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 77-100]

م

 • مدرسی، فاطمه کردارهای شاهان در شاهنامه فردوسی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 79-103]

ن

 • نیکومنش، امراله جایگاه قاعدۀ فقهی انصاف در گلستان سعدی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 101-120]