نگاهی به بن‌مایه‌های تشخّص‌یافتۀ آیین‌های ازدواج در داستان‌های عامیانۀ لامرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران (نویسندۀ مسئول).

10.22034/jmzf.2022.291464.1077

چکیده

ازدواج و بن‌مایه‌های مربوط به آن در ادبیات عامیانۀ تمام سرزمین‌ها و اقلیم‌ها وجود دارد؛ اما با توجه به ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و اقلیمی هر منطقه، مؤلفه‌های آن تغییر می‌کند. این بن‌مایه‌ها در ادبیات عامیانۀ منطقۀ لامرد بازتاب زیادی دارد که نشان از اهمیت سنت ازدواج و آیین‌های مربوط به آن در این منطقۀ جغرافیایی دارد. پژوهندگان ضمن بررسی 83 داستان عامیانۀ منطقۀ لامرد با روش توصیفی _ تحلیلی به بن‌مایه‌های ازدواج و میزان پراکندگی هر بن‌مایه در داستان‌های عامیانۀ این جغرافیای انسانی پرداختند. از نتیجۀ تحقیق چنین برمی‌آید که 24 داستان دارای بن‌مایه‌های آیینی ازدواج است که از میان آن‌ها، بن‌مایه‌هایی چون تعیین آزمون و شروط برای ازدواج، ازدواج از طریق جست‌وجوی نشانه­ها، سفر قهرمان قصّه برای همسریابی، مخالفت پدر یا برادر دختر با ازدواج، ازدواج انسان با غیر انسان، علاقه‌مند شدن دختر یا پسر پادشاه به فردی از طبقۀ پایین جامعه، جا­به‌جایی عروس با دختری دیگر، انتخاب همسر با پرتاب کردن میوه و آزادی دختران در انتخاب همسر در این داستان‌ها تکرار شده است. از میان این بن‌مایه‌ها، علاقه‌مندی دختر یا پسر پادشاه به فردی از طبقۀ پایین و ازدواج انسان با غیر انسان پُربسامدترین بن‌مایه و انتخاب همسر با پرتاب میوه، کم‌‌بسامدترین بن‌مایه محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A look at the identified elements of marriage rituals in the folk tales of Lamard

نویسندگان [English]

  • ziba esmaeili 1
  • abolhasan khorramdel 2
1 Assistant Professor of Persian Language and Literature, Tarbiat Dabir Shahid Rajaei University,
2 Department of Persian Language and Literature, Faculty of Humanities, Shahid Rajaei University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Marriage and related themes exist in the folk literature of all lands and regions, but its components change according to the cultural, social and climatic characteristics of each region. These themes have a significant reflection in the folk literature of Lamard region, which shows the importance of marriage tradition and related rituals in this geographical region. While examining 83 folk stories of Lamard region, the researchers analyzed the main themes of marriage and the extent of each theme in the folk stories of this human geography. From the results of the research, it appears that 24 stories have the ritual elements of marriage. Among them are topics such as determining the test and conditions for marriage, marriage by looking for signs, the journey of the hero of the story to find a wife, the opposition of the girl's father or brother to marriage, the marriage of a human with a non-human, the king's daughter or son becoming interested in a person from the upper class. At the bottom of the society, the exchange of the bride with another girl, the choice of a wife by throwing fruit and the freedom of girls in choosing a husband are repeated in these stories. Among these reasons, the king's daughter or son's interest in a person from the lower class and the marriage of a human with a non-human are the most frequent reasons, and choosing a wife by throwing fruit is the least frequent reason.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Folk tales"
  • " Lamerd"
  • "theme"
  • " marriage"
دوره 5، شماره 11
مقالات آماده انتشار
آبان 1401
  • تاریخ دریافت: 01 تیر 1400
  • تاریخ بازنگری: 27 مهر 1401
  • تاریخ پذیرش: 14 آبان 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 14 آبان 1401