کاربست نظریۀ کنش‌های گفتاری در خوانش متن داستان شهری و روستایی مثنوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ علوم و فنون فارابی، تهران، ایران (نویسندۀ مسئول)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، تهران، ایران.

چکیده

استفاده از نظریه‌های جدید زبان‌شناسی در تحلیل متون ادبی، چشم‌اندازهای تازه‌ای برای پژوهشگران حوزۀ زبان‌شناسی و ادبیات فارسی گشوده است. نظریۀ کنش گفتار سرل، ازجملۀ نظریه‌های مهم در حوزۀ تحلیل متن است که معانی ثانوی کلام را با توجه به بافت سخن بررسی می‌کند. با بررسی متن از این دیدگاه، می‌توان به زوایای پنهان متن پی برد. بدین لحاظ در این پژوهش تلاش شده است تا کنش‌های گفتاری داستان شهری و روستایی مثنوی از دفتر سوم،  بر اساس نظریۀ جان سرل (1979) بررسی شود؛ ازاین‌رو پژوهش حاضر،  با روش تحلیلی- توصیفی و با رویکرد آماری، به تحلیل  و توصیف بسامد کنش‌های گفتاری در داستان یادشده پرداخته است. نتایج پژوهش نشان  داد که با توجه به مضامین و توصیه‌های اخلاقی و عرفانی داستان‌های مولانا در مثنوی، از میان کنش‌های پنج‌گانۀ سرل، بیشترین بسامد را کنش‌های اظهاری و ترغیبی از نوع مستقیم دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of two stories from Masnavi, based on Searle's theory of speech action

نویسندگان [English]

  • manuchehr danesh pajuhan 1
  • Hassan Waez zadeh 2
1 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Farabi School of Science and Technology, Tehran, Iran (corresponding author)
2 Master's student in Persian language and literature, Ahl al-Bayt International University (peace be upon her), Tehran, Iran.
چکیده [English]

The use of new theories of linguistics in the analysis of literary texts has opened new perspectives for researchers in the two fields of Persian linguistics and literature. Speech action theory is one of the theories related to the philosophy of language and can highlight the hidden points of the content of a work. Since the peak of the power of language is revealed in the literary text, with the theories of linguistics, the hidden meanings of the literary text can be revealed. Searle's speech action theory is one of the most important theories in the field of text analysis that examines the secondary meanings of speech according to the context of speech.By examining the text from this point of view, one can understand the hidden angles of the text. Therefore, in this research, an attempt has been made to study the spoken actions of the story of the people of Saba and the urban and rural story of Masnavi from the third book, based on the theory of John Searle; Therefore, the present study, with an analytical-descriptive method and a statistical approach, analyzes and describes the frequency of speech actions in the two stories. After a careful study of the two mentioned stories, which are from Rumi's Masnavi, the verses related to the subject of different types of speech actions were filtered and categorized and in the research analysis section, the method of inductive reasoning was examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural and urban stories and people of Saba Masnavi
  • John Searle
  • speech action
  • expressive action and direct persuasion
دوره 5، شماره 10 - شماره پیاپی 10
مقالات آماده انتشار
تیر 1401
  • تاریخ دریافت: 03 خرداد 1401
  • تاریخ بازنگری: 27 خرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 20 تیر 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 20 تیر 1401