سبک‌شناسی و تنوع زبانی در داستان‌های سیمین دانشور و بزرگ علوی از منظر زبان‌شناسی نقش‌گرای هالیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران (نویسندۀ مسئول)

چکیده

تحلیل و بررسی متون ادبی بر مبنای اصول و نظریه‌های مکاتب زبان‌شناسی، یکی از مهم‌ترین رویکردهای نقد و تحلیل آثار ادبی در دهه‌های اخیر بوده است، به‌ویژه زمانی که بحث مقایسة داستان‌های زنان و مردان باشد، توجّه به ساختارهای زبانی آثار آن‌ها، می­تواند تفاوت‌های زبان زنانه و مردانه را مشخص کند و نیز ضعف و قوت آثار را نمایان کند. یکی از نظریه­های مهم زبان‌شناسی که با معیار آن، می‌توان به چنین مطالعه‌ای پرداخت، نظریۀ نقش‌گرایی مایکل هالیدی است. در این مقاله _ که به روش تحلیلی توصیفی انجام‌شده است ـ بنابر نظریۀ نقش‌گرایی هالیدی به بررسی ساختار و کارکرد زبان و دستور زبان در داستان‌های دو نویسندة بزرگ، سیمین دانشور و بزرگ علوی پرداخته شده است. از‌جمله یافته‌های اصلی مقاله این است که در سبک نویسندگی سووشون و به‌طورکلی نویسندگان زن، وجود برخی ویژگی‌های خاص در کاربرد گروه‌های فعلی و اسمی دیده می‌شود که در سبک نویسندگان مرد نیست و به‌عنوان نمونه نمودهای التزامی در سووشون بسامد بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the language style of Simin Daaneshvar and Bozorg Alavi according to Halidaian

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Rahmani 1
  • mohammadbagher shahrami 2
1 PhD student of Persian language and literature, Zanjan University, Zanjan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Imam Khomeini International University (RA), Qazvin, Iran (Corresponding Author)
چکیده [English]

Investigation of the language style o f Simin Daaneshvar and Bozorg Alavi according t o Halidaian
modelAbstract Anylisis of literar y text s according t o priciples o f linglistics schools has bee n one o f the most important ways i n crtitisism and anylisis o f leterary texts in las t decades specially when it comes to comparison of male's and female's stories. Payin g attention t o their linguis tic style ca n reveal male and female language a nd also reveal the strenghts and weeknesses o f them. One important linguistics theory according t o which w e can achive such studies i s Halidaian Functional Model.In this article, which has been done analytically-descriptively according to Halidaian theory In this essay the researcher investigates the structure and use of language and lingustics in the stories of Simi n Daaneshvar and B ozorg Alavi according to Halidayan Functional Model. The main findings o f the essay is that in the style of writing of Soo va Shoon generally female writers, some special factors in the function of n oun phrases and a lso verb phrases can b e seen which is abscent in male style writing, for instance subjunctive moods can be found more in Soo Va Shoon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Halidayan Functional Model
  • novel
  • Simin Daaneahvar
  • Bozorg Alavi
دوره 5، شماره 10 - شماره پیاپی 10
مقالات آماده انتشار
تیر 1401
  • تاریخ دریافت: 07 اردیبهشت 1401
  • تاریخ بازنگری: 29 اردیبهشت 1401
  • تاریخ پذیرش: 02 خرداد 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 01 تیر 1401