ردپای رویکرد زبانی سارا میلز در رمان «تصرف عدوانی» اثر آندرشون و رمان «ماه کامل میشود» اثر وفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران (نویسندۀ مسئول).

چکیده

زبان مهم‌ترین وسیلۀ ارتباطی میان انسان‌هاست و همواره موضوعی موردتوجه بوده است.گروهی از زبان‌شناسان، زبان را یک نظام و همچنین منتقدان فمینیستی، به‌ویژه فمینیست‌های پست‌مدرنی چون «سارا میلز» نظریاتی دربارۀ ویژگی‌های زبانی در آثار زنان و تفاوت آن با آثار مردان بیان کرده‌اند و با بیان این مسئله که تفاوت جنسی، نژادی، طبقاتی و غیره در شیوۀ استفاده از زبان مؤثر است، به بررسی آن پرداخته‌اند. بحث زبان و جنسیت، در ادبیات داستانی حضوری پررنگ دارد؛ زیرا نویسنده برای اینکه بتواند از زبانی متناسب با جنسیت شخصیت‌های خود بهره‌مند شود، باید از ویژگی‌های زبانی منحصر‌به‌فرد زبانِ مردان و زنان استفاده کند. سارا میلز زبان جنسیت‌زده را در سه سطح واژگانی، نحوی و گفتمانی بررسی کرده است که هر‌یک از این سطوح زیرمجموعه‌هایی دارند که به‌صورت مجزا موردبررسی قرارگرفته است. جستار حاضر به روش تحلیلی- تطبیقی به دنبال واکاوی هویتی زنانه در سطح واژگانی، نحوی و گفتمانی در دو رمان «تصرف عدوانی» اثر «لنا آندرشون» و رمان «ماه کامل می‌شود» اثر فریبا وفی بر اساس رویکرد زبانی سارا میلز است. دستاورد پژوهش نشان  داد که زبان شخصیت‌ها به‌شدت تحت تأثیر جنسیت نویسنده قرار دارد و نویسندگان توانسته‌اند زبانی متناسب با جنسیت شخصیت در رمان ایجاد کنند که نشان‌دهندۀ زبانِ زنانه در جامعه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tought line Linguistic Approach of Sarah Mills“Willful Disregard” a Novel by Andersson and “Moon Becomes Full” by Vafi

نویسندگان [English]

 • masoume zarekohan 1
 • azar daneshgar 2
1 PhD student of Persian language and literature, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran (corresponding author).
چکیده [English]

Language is the most important means of communication between human beings and has always been considered as an important subject. Many thinkers have studied language. Some linguists see language as a meaningful system, while others see it as a set of conventional signs. Social linguist theorists as well as feminist critics, especially postmodern feminists such as Sarah Mills, have theorized about linguistic features in women's work and how it differs from men's work;The notions of language and gender have a noticeable presence in fiction. Because in order to use the exclusive linguistic features of men and women, the writer has to use a language in proportion to the gender of its characters. The present study aims at investigating the female identity at three lexical, syntactic and discursive levels based on the linguistic approach of Sarah Mills in the two novels of “Willful Disregard” by Lena Andersson and “Moon Becomes Full” by Fariba Vafi using analytic-comparative method. Sarah Mills has investigated sexist language at the three levels mentioned above, and has introduced the relevant component of each level as well. In this research, the authors first discuss the theories of the feminist criticism, then the linguistic theory of Sarah Mills and finally the two novels are compared accordingly.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Language"
 • " Gender"
 • "Women"
 • "Novel
 • "." Lena Andersson"
 • "Fariba Vaf"
دوره 5، شماره 10 - شماره پیاپی 10
مقالات آماده انتشار
تیر 1401
 • تاریخ دریافت: 19 دی 1400
 • تاریخ بازنگری: 07 اسفند 1400
 • تاریخ پذیرش: 18 تیر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 18 تیر 1401