دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تحلیل نمودهای تعالی و تباهی شخصیت در اشعار اخوان ثالث بر اساس نظریه ی روانکاوی اریک فروم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

4/jshd.2021.310662.1091

علی خوشه چین؛ کورس کریم پسندی؛ نعیمه کیا لاشکی؛ وجیهه ترکمانی باراندوزی