کلیدواژه‌ها = شعر
تحلیل ادبی جلوه‌های کنایی اعضای بدن در سروده‌های محمّد زهری

دوره 4، شماره 8، دی 1400، صفحه 97-114

10.22034/jmzf.2021.141252

سمائه دلیرکوهی؛ احمد ذاکری؛ علی محمد مؤذنی


تحلیل صور بیانی در شعر فرانوی اکسیر

دوره 4، شماره 8، دی 1400، صفحه 189-206

10.22034/jmzf.2022.320431.1102

مالک قاسمی؛ خدابخش khodabakhsh؛ رامین محرمی


بررسی مختصاتِ زبانیِ قصایدِ فریدون توللی

دوره 3، شماره 6، دی 1399، صفحه 105-122

4/jshd.2020.241718.1047

قادر بایزیدی؛ عبدالله طلوعی آذر


جایگاه شعر و شاعری در قرآن کریم

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 161-177

4/jshd.2019.99699

کاظم عینی؛ امراله نیکومنش


نقدی بر ساختار اشعار قیصر امین پور

دوره 1، شماره 2، دی 1397، صفحه 51-75

حسین فقیهی


زهد در اشعار ابوالعتاهیه و عطار نیشابوری

دوره 1، شماره 2، دی 1397، صفحه 77-100

لیلا قاسمی حلجی آبادی؛ شهزاد قیطاسی


انعکاس عناصر برجسته تابو و توتم در منطق الطیر عطار

دوره 1، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 29-59

احمد خیالی خطیبی