کلیدواژه‌ها = اجتهاد
نقش ادبیّات در اجتهاد

دوره 4، شماره 7، تیر 1400، صفحه 199-212

4/jshd.2021.133091

امراله نیکومنش