کلیدواژه‌ها = تصویر آفرینی
تصویرآفرینی بلاغی از قرآن کریم در شعر و ادب فارسی: مطالعۀ موردی اشعار سلمان هراتی

دوره 5، شماره 10، تیر 1401

10.22034/jmzf.2022.325956.1107

حسن قاسم زاده ابلی؛ خدابخش اسداللهی؛ محمد رضا شاد منامن