نویسنده = شیوا حیدری
تعداد مقالات: 1
1. نقد بوم‌گرایانۀ قصّه‌های عامیانه

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1399، صفحه 135-159

4/jshd.2020.258118.1054

محبوبه حیدری؛ شیوا حیدری