نویسنده = فاطمه غلامپور درزی
تعداد مقالات: 1
1. نمادینگی نیلوفر آبی، مضمون مشترک در پهنۀ جغرافیای فرهنگی عصر هخامنشی و ساسانی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1399، صفحه 169-187

5/jshd.2020.109677

فاطمه غلامپور درزی؛ عبداله علی اسماعیلی