نویسنده = افسانه اولادی قادیکلایی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ارتباطات غیرکلامی در منظومۀ لیلی و مجنون نظامی

دوره 3، شماره 6، دی 1399، صفحه 65-86

4/jshd.2020.246284.1045

افسانه اولادی قادیکلایی؛ حسین پارسائی