نویسنده = لیلا قاسمی حلجی آبادی
زهد در اشعار ابوالعتاهیه و عطار نیشابوری

دوره 1، شماره 2، دی 1397، صفحه 77-100

لیلا قاسمی حلجی آبادی؛ شهزاد قیطاسی